Tocilizumab Alan COVİD-19 Hastalarında Sekonder Enfeksiyon ve Ko-enfeksiyon
PDF
Atıf
Paylaş
Talep
Original Research
P: 0-0

Tocilizumab Alan COVİD-19 Hastalarında Sekonder Enfeksiyon ve Ko-enfeksiyon

J Turk Soc Intens Care 0;0(0):0-0
1. Pamukkale University Faculty of Medicine, Department of Anesthesiology and Reanimation, Denizli, Turkey
2. Pamukkale University Faculty of Medicine, Department of Biostatistics, Denizli, Turkey
Bilgi mevcut değil.
Bilgi mevcut değil
Alındığı Tarih: 20.12.2022
Kabul Tarihi: 14.07.2023
PDF
Atıf
Paylaş
Talep

ÖZET

Amaç:

Tocilizumab (TCZ), kritik durumdaki COVID-19 hastalarında fayda sağlayan, rekombinant bir anti-IL-6 reseptörü monoklonal antikordur. Bununla birlikte, COVID-19 hastalarında immünsüpresan tedavilerin (tocilizumab, sarilumab ve anakinra dahil) klinik etkinliği ve güvenliği henüz bilinmemektedir. Bu tedaviler hastaları enfeksiyona yatkın hale getirebilir. Bu çalışmanın amacı, tosilizumab kullanımı ile artmış sekonder bakteriyel enfeksiyonlar arasında herhangi bir bağlantı bulmaktır.

Gereç ve Yöntem:

Bu çalışmada yoğun bakım ünitesindeki COVID-19 hastalarında sekonder bakteriyel enfeksiyonların retrospektif analizlerini yaptık. Bu çalışmaya Mart 2020 ile Ocak 2022 tarihleri arasında üniversite hastanesinin yetişkin yoğun bakım ünitelerine kabul edilen laboratuvarca doğrulanmış COVID-19 enfeksiyonu veya klinik ve radyolojik olarak doğrulanmış COVID-19 enfeksiyonu olan hastalar dahil edilmiştir. Demografik veriler, yakın zamandaki maruziyet ve seyahat öyküsü, klinik semptomlar veya bulgular, laboratuvar bulguları ve eşlik eden hastalıklar kaydedildi. Trakeal aspiratlardan, kan ve idrardan mikrobiyal kültürler, hastaneye yatışta ve hastanede kaldıkları süre boyunca alındı. Tosilizumab tedavisi alan hastalar sekonder enfeksiyonları not etmiş ve analiz etmişlerdir. Kan kültürleri ilk tosilizumab dozundan en az 48 saat sonra alınmıştır.

Bulgular:

80 hastada (%37) başvuru sırasında kültür örneğinin pozitif olduğunu ve bu olguların çoğunun çeşitli hastane servislerinden yoğun bakıma kabul edildiğini saptadık. Analiz edilen veriler, tosilizumab grubunun pozitif kültür örnekleri insidansının daha yüksek olduğunu gösterdi (%75'e karşı %35, p=0,0001). Sonuçlar, tosilizumab kültürü alan hastalarda Metisilin direnci insidansının daha yüksek olduğunu göstermiştir. S. Aureus, Klebsiella spp. ve Acinetobacter spp. (p=0,0001). Enfeksiyon oranı ve ölüm oranı normal bakım grubundan çok daha yüksekti.

Sonuç:

Sekonder enfeksiyonlar ve sepsis mortalite için önemli bir risktir. Tespit edilen patojenler ilaca dirençliydi ve tedavi şansı daha düşüktü. Bu hastalarda sekonder enfeksiyonlar nedeniyle tocilizumab tedavisinin yararı kaybolmuştur. Tosilizumab tedavilerinin risklerini belirlemeye yardımcı olmak için gelecekteki çalışmalara ihtiyaç vardır.

Anahtar Kelimeler: Seconder infection, COVID-19, tocilizumab

ÖZ

Amaç

Tocilizumab (TCZ), kritik durumdaki koronavirüs hastalığı-2019 (COVİD-19) hastalarında fayda sağlayan, rekombinant bir anti-interlökin-6 reseptörü monoklonal antikordur. Bununla birlikte, COVİD-19 hastalarında immünosüpresan tedavilerin (TCZ, sarilumab ve anakinra dahil) klinik etkinliği ve güvenliği henüz bilinmemektedir. Bu tedaviler hastaları enfeksiyona yatkın hale getirebilir. Bu çalışmanın amacı, TCZ kullanımı ile artmış sekonder bakteriyel enfeksiyonlar arasında herhangi bir bağlantı bulmaktır.

Gereç ve Yöntem

Bu çalışmada yoğun bakım ünitesindeki (YBÜ) COVİD-19 hastalarında sekonder bakteriyel enfeksiyonların retrospektif analizlerini yaptık. Bu çalışmaya Mart 2020 ile Ocak 2022 tarihleri arasında üniversite hastanesinin yetişkin YBÜ’lerine kabul edilen laboratuvarca doğrulanmış COVİD-19 enfeksiyonu veya klinik ve radyolojik olarak doğrulanmış COVİD-19 enfeksiyonu olan hastalar dahil edilmiştir. Demografik veriler, yakın zamandaki maruziyet ve seyahat öyküsü, klinik semptomlar veya bulgular, laboratuvar bulguları ve eşlik eden hastalıklar kaydedildi. Trakeal aspiratlardan, kan ve idrardan mikrobiyal kültürler, hastaneye yatışta ve hastanede kaldıkları süre boyunca alındı. TCZ tedavisi alan hastalar sekonder enfeksiyonları not etmiş ve analiz etmişlerdir. Kan kültürleri ilk TCZ dozundan en az 48 saat sonra alınmıştır.

Bulgular

Seksen hastada (%37) başvuru sırasında kültür örneğinin pozitif olduğunu ve bu olguların çoğunun çeşitli hastane servislerinden YBÜ’ye kabul edildiğini saptadık. Analiz edilen veriler, TCZ grubunun pozitif kültür örnekleri insidansının daha yüksek olduğunu gösterdi (%75’e karşı %35, p=0,0001). Sonuçlar, TCZ kültürü alan hastalarda metisilin direnci insidansının daha yüksek olduğunu göstermiştir. Staphylococcus aureus, Klebsiella spp. ve Acinetobacter spp. (p=0,0001). Enfeksiyon oranı ve ölüm oranı normal bakım grubundan çok daha yüksekti.

Sonuç

Sekonder enfeksiyonlar ve sepsis mortalite için önemli bir risktir. Tespit edilen patojenler ilaca dirençliydi ve tedavi şansı daha düşüktü. Bu hastalarda sekonder enfeksiyonlar nedeniyle TCZ tedavisinin yararı kaybolmuştur. TCZ tedavilerinin risklerini belirlemeye yardımcı olmak için gelecekteki çalışmalara ihtiyaç vardır.

References

1
Verity R, Okell LC, Dorigatti I, Winskill P, Whittaker C, Imai N, et al. Estimates of the severity of coronavirus disease 2019: a model-based analysis. Lancet Infect Dis 2020;20:669-77.
2
Zhou F, Yu T, Du R, Fan G, Liu Y, Liu Z, et al. Clinical course and risk factors for mortality of adult inpatients with COVID-19 in Wuhan, China: a retrospective cohort study. Lancet 2020;28:1054-62.
3
Mehta P, McAuley DF, Brown M, Sanchez E, Tattersall RS, Manson JJ, et al. COVID-19: consider cytokine storm syndromes and immunosuppression. Lancet 2020;395:1033-4.
4
Del Valle DM, Kim-Schulze S, Huang HH, Beckmann ND, Nirenberg S, Wang B, et al. An inflammatory cytokine signature predicts COVID-19 severity and survival. Nat Med 2020;26:1636-43.
5
Dorward DA, Russell CD, Um IH, Elshani M, Armstrong SD, Penrice-Randal R, et al. Tissue-specific immunopathology in fatal COVID-19. Am J Respir Crit Care Med 2021;203:192-201.
6
RECOVERY Collaborative Group. Tocilizumab in patients admitted to hospital with COVID-19 (RECOVERY): a randomised, controlled, open-label, platform trial. Lancet 2021;397:1637-45.
7
Roumier M, Paule R, Groh M, Vallee A, Ackermann F. Interleukin-6 blockade for severe COVID-19. medRxiv 2020.
8
Guaraldi G, Meschiari M, Cozzi-Lepri A, Milic J, Tonelli R, Menozzi M, et al. Tocilizumab in patients with severe COVID-19: a retrospective cohort study. Lancet Rheumatol 2020;2:474-84.
9
Sarhan RM, Madney YM, Abou Warda AE, Boshra MS. Therapeutic efficacy, mechanical ventilation, length of hospital stay, and mortality rate in severe COVID-19 patients treated with tocilizumab. Int J Clin Pract 2021;75:e14079.
10
Li J, Wang J, Yang Y, Cai P, Cao J, Cai X, et al. Etiology and antimicrobial resistance of secondary bacterial infections in patients hospitalized with COVID-19 in Wuhan, China: a retrospective analysis. Antimicrob Resist Infect Control 2020;9:153.
11
Evans L, Rhodes A, Alhazzani W, Antonelli M, Coopersmith CM, French C, et al. Surviving sepsis campaign: international guidelines for management of sepsis and septic shock 2021. Intensive Care Med. 2021;47:1181-247.
12
T. C. Ministry of Health general directorate of public health, COVID-19 (SARS-CoV-2 infection guide, Ankara. 2022. Accessable on:https://covid19.saglik.gov.tr/TR-66393/covid-19-salgin-yonetimi-ve-calisma-rehberi.html
13
Mirzaei R, Goodarzi P, Asadi M, Soltani A, Aljanabi HAA, Jeda AS, et al. Bacterial co-infections with SARS-CoV-2. IUBMB Life. 2020;72:2097-111.
14
Zhang G, Hu C, Luo L, Fang F, Chen Y, Li J, et al. Clinical features and short-term outcomes of 221 patients with COVID-19 in Wuhan, China. J Clin Virol 2020;127:104364.
15
Giacobbe DR, Battaglini D, Ball L, Brunetti I, Bruzzone B, Codda G, et al. Bloodstream infections in critically ill patients with COVID-19. Eur J Clin Invest 2020;50:e13319.
16
Kimmig LM, Wu D, Gold M, Pettit NN, Pitrak D, Mueller J, et al. IL6 inhibition in critically ill COVID-19 patients is associated with increased secondary infections. medRxiv 2020.
17
Çolak S, Tekgöz E, Çınar M, Yılmaz G, Tecer D, Bıçakcı F, et al. Efficacy of tocilizumab in severe COVID-19: a retrospective study. J Health Sci Med 2022;5:592-9.
2024 ©️ Galenos Publishing House