Özgün Araştırma

Yoğun Bakımda Yatan COVİD-19 Hastalarında Sürekli Renal Replasman Tedavisinin ve Hemoabsorbsiyon Tedavilerinin Etkinliğinin Retrospektif Değerlendirilmesi

10.4274/tybd.galenos.2022.30932

  • Ela Paksoy Şenol
  • Ebru Karakoç
  • Zeynep Göçerler
  • Osman Özcan Aydın
  • Birgül Yelken

Gönderim Tarihi: 30.05.2022 Kabul Tarihi: 23.09.2022 J Turk Soc Intens Care 2023;21(3):181-189

Amaç:

Koronavirüs hastalığı-2019 (COVİD-19) enfeksiyonu için spesifik anti-COVİD-19 tedavisinin olmadığı ve hastalığın şiddetine göre destekleyici bakımın önemli olduğu, Dünya Sağlık Örgütü tarafından vurgulanmıştır. Çalışmalarda yoğun bakım ünitelerinde takip edilen, ciddi COVID-19 hastalarında %30 oranında akut böbrek hasarı (ABH) geliştiği ve çok büyük bir kısmında renal replasman tedavisi ihtiyacı olduğu görülmüştür. Çalışmamızda; yetişkin ağır COVİD-19 hastalarında sürekli renal replasman tedavisi (SRRT) ile organ sistemleri, böbrek fonksiyonları, COVİD-19 prognozu ve ek olarak uyguladığımız sitokin absorblama filtreleri ile sekonder hemofagositik lenfohistiyositoza etkilerini değerlendirmeyi amaçladık.

Gereç ve Yöntem:

11.03.2020-15.06.2021 tarihlerinde SRRT uygulanmış olan COVİD-19 hastalarının verileri retrospektif olarak incelendi. Hastaların demografik verileri, SRRT öncesi ve sonrası böbrek fonksiyon testleri ve COVİD-19 prognozunda yer alan biyokimyasal parametreler kaydedildi.

Bulgular:

Çalışmamızda SRRT tedavisi uygulanan hastaların mortalitesi %95 (2 hasta servise devir) olarak tespit edilirken ortalama yoğun bakım yatış süresi 18,2±11 gün olarak değerlendirildi. ABH oluşan hastalara uygulanan SRRT ile böbrek fonksiyon testlerinde düzelme tespit edilirken COVİD-19 prognozunda yer alan biyokimyasal parametrelerde istatiksel olarak anlamlı fark bulunmadı. Hemoabsorbsiyon uygulanan 14 hastada mortalite %92,8 olarak tespit edilirken bu hastaların inotrop ihtiyacında kısa süreli bir iyileşme olduğu tespit edildi.

Sonuç:

Aşıların COVİD-19’u kesin olarak ortadan kaldırmasını beklerken, sınırlı tedavi seçenekleri olan COVİD-19’lu kritik hastalara, SRRT gibi destek tedavisi ve ekstrakorporal kan pürifikasyonunun dahil olduğu immünomodülatör stratejileri benimsemek mantıklı görünmektedir. Çalışmamıza göre ABH gelişen ağır COVİD-19 hastalarına uygulanan SRRT, böbrek yetmezliğinde etkin bir tedavidir. Ancak COVİD-19 progresyonunda etkinliği net olarak ortaya konulamamıştır.

Anahtar Kelimeler: COVİD-19, böbrek yetmezliği, sürekli renal replasman tedavisi, böbrek fonksiyonları, prognostik faktörler

Tam Metin (İngilizce)