Özgün Araştırma

Yoğun Bakımda İzlenen Son Dönem Hastaların Süreçlerinin Değerlendirilmesi

10.4274/tybd.galenos.2022.35219

  • Hülya Sungurtekin
  • Semiha Yalçın

Gönderim Tarihi: 25.08.2022 Kabul Tarihi: 24.11.2022 J Turk Soc Intens Care 2023;21(4):248-253

Amaç:

İyileşme umudu kalmayan ve ölümün yaklaştığı düşünülen terminal dönem hastalarda uygulanan tıbbi müdahalelerin hastaya yararı halen tartışılan bir konudur. Bu çalışmada yoğun bakım ünitesinde yatan terminal dönem hastaların prospektif olarak analiz edilmesi amaçlanmıştır.

Gereç ve Yöntem:

Üniversite hastanesi erişkin yoğun bakım ünitesine Aralık 2016 ile Mayıs 2017 tarihleri arasında yatan 61 son dönem hastanın, genel özellikleri ve laboratuvar sonuçları incelenmiştir. Burada hastaların palyatif prognostik indeks (PPI) ve palyatif bakım yatış skoruna (PBYS) göre beklenen yaşam süreleri, mortalite oranları ve mortaliteye etki eden faktörler, hasta başı maliyetler değerlendirilmiştir.

Bulgular:

Ölen hastaların yoğun bakım kalış süresi ortalama 13,83 gün iken hayatta olan hastaların ortalama 30,69 gün idi (p<0,05). PBYS ölen ve hayatta kalan hastalar arasında istatistiksel olarak anlamlı farklı bulunmadı. Ölen hastaların PPI 6,48 ve hayatta olan hastaların PPI 3,73 olarak bulundu (p<0,05). Ölen hastaların palyatif beklenen yaşam süresi ortalama 3,78 gün iken hayatta olan hastaların palyatif beklenen yaşam süresi ortalama 71,42 gün olarak bulundu (p<0,05). Yoğun bakım kabulünde malignite en sık görülen primer hastalıktı (33 hasta). Ölen hastaların tedavi maliyeti ortalama 3654.50 dolar iken hayatta olan hastaların tedavi maliyeti ortalama 7053.38 dolar olarak bulundu (p<0,05).

Sonuç:

Gerekli prognostik skorlama sistemleri kullanılarak son dönem hastalar palyatif bakım ünitesine veya hospise alınmalıdır. Yoğun bakımlardaki yatak kapasitesi tedavi edilme şansı olan hastalar için kullanılması sağlanmalıdır. Terminal dönem hastaların palyatif bakım ünitelerine ve hospislere yatışı ile gereksiz sağlık harcamalarından kaçınılabileceği düşünülmektedir.

Anahtar Kelimeler: Son dönem hasta, palyatif bakım, yoğun bakım ünitesi, maliyet

Tam Metin (İngilizce)