Özgün Araştırma

Yoğun Bakımda Şiddetli COVID-19 Pnömonili Hastalarda, Toraks Ultrason ve Toraks Bilgisayarlı Tomografi Skorlamaları Arasındaki Korelasyonun Değerlendirilmesi

10.4274/tybd.galenos.2021.41736

  • Ayşe Vahapoğlu
  • Döndü Genç Moralar
  • Ferhat Çengel
  • Zuhal Çavuş
  • Ülkü Aygen Türkmen

Gönderim Tarihi: 19.10.2020 Kabul Tarihi: 20.01.2021 J Turk Soc Intens Care 2021;19(1):1-7

Amaç:

Koronavirüs hastalığı-2019 (COVID-19) pandemisi, artan mortalite ve yüksek enfeksiyon oranı nedeniyle hızlı bir şekilde küresel bir sağlık sorununa dönüşmüştür. Bilgisayarlı tomografisi (BT) yapılamadığı ve yoğun bakımda takip edilen COVID-19 hastalarının transferinin mümkün olmadığı için akciğer ultrasonu (LUS) ile takip ve tanı günümüzde oldukça avantajlı hale gelmiştir. Bu çalışmanın amacı torasik BT skoru ile LUS skoru arasındaki ilişkiyi değerlendirmek ve mortalite ile ilişkisini tespit etmektir.

Gereç ve Yöntem:

Yoğun bakım ünitesine (YBÜ) kabul edilen, COVID-19 pnömonisi tanısı alan, ön toraks BT incelemesi yapılan ve YBÜ’ye kabul sırasında LUS yapılan hastalar çalışmaya dahil edilmiştir. Hastaların klinik parametreleri, demografik özellikleri, prognozu, LUS ve toraks BT skorları prospektif olarak kaydedilmiştir. Hayatta kalanlar ve ölen hastaların demografik özellikleri karşılaştırılmiştir.

Bulgular:

Bu çalışmaya dahil edilen 29 hastanın yaş ortalaması 61,93±14,21 yıl ve erkek-kadın oranı 18/11 (%62,1/37,9) idi. Torasik BT skoru ile LUS skoru arasında güçlü bir pozitif korelasyon vardı (r=0,964; p<0,001). Sağ kalanların torasik BT ve LUS skorları sırasıyla 15,5±2,7 ve 27,3±4,9 iken, ölen hastalarınki sırasıyla 14,1±3,4 ve 25,6±5,8 idi ve iki grup arasında anlamlı bir fark bulunmamıştır.

Sonuç:

YBÜ’ye yatırılan COVID-19 hastalarının torasik BT skoru ile LUS skoru arasında güçlü pozitif korelasyon bulunmuştur. Bu sonuç, yoğun bakım koşullarında tanı ve takip için görüntüleme gerektiren hastalarda LUS’nin rahatlıkla tercih edildiğini göstermektedir. COVID-19 hastalarının ölüm oranları ne torasik BT skoru ne de LUS skoru ile tahmin edilememiştir.

Anahtar Kelimeler: Yoğun bakım, COVID-19 pnömoni, bilgisayarlı tomografi, akciğer ultrasonu

Tam Metin (İngilizce)