Özgün Araştırma

Yoğun Bakımda HFNO ile Tedavi Edilen COVİD-19 Hastalarının Değerlendirilmesi

10.4274/tybd.galenos.2022.52244

  • Ayşe Müge Karcıoğlu
  • Hatice Zeynep Atlı
  • Oğuz Karcıoğlu
  • Işıl Özkoçak Turan

Gönderim Tarihi: 06.04.2022 Kabul Tarihi: 14.06.2022 J Turk Soc Intens Care 2022;20(1):91-98

Amaç:

Koronavirüs hastalığı-2019 (COVİD-19) pandemisi nedeniyle solunum yetmezliği gelişen hastalarda oksijen desteği için farklı cihazlar ve yöntemler kullanılmıştır. Bu yöntemlerden birisi de daha önce akut solunum yetmezliğinde faydalı olduğu gösterilen yüksek akımlı nazal kanüldür (HFNO). Bu çalışmada, COVİD-19 nedeniyle yoğun bakım ünitelerinde yatan hastalarda HFNO’nun etkinliğinin araştırılması amaçlanmıştır.

Gereç ve Yöntem:

COVİD-19 nedeniyle yoğun bakımda takip edilen hastalar geriye dönük olarak tarandılar. Yoğun bakım yatışı sırasında HFNO ile tedavi edilen hastalar çalışma grubunu oluşturdu. Demografik veriler, laboratuvar sonuçları, tedavi modaliteleri, komplikasyonlar ve klinik sonuçlar arasındaki ilişki incelendi.

Bulgular:

Dahil edilen 330 hasta arasında HFNO ile ortalama ventilasyon süresi 7,84 gündü. Yüz yetmiş (%51,5) hasta HFNO tedavisi sırasında entübe edilmişti. Bunlardan sadece 5’i ekstübe olabilmişti. Entübe edilen hastaların ortalama HFNO alma süresi [9,74 gün - minimum (min): 2, maksimum (maks): 49] entübe olmayan hastalara (6,05 gün - min: 1, maks: 30) göre daha yüksekti. Mortalite ile yaş [olasılık oranı (OR): 1,04], Akut Fizyoloji ve Kronik Sağlık Değerlendirmesi-II skoru (OR: 1,35), kanser öyküsü (OR: 3,89), non-invaziv ventilasyon uygulanması (OR: 5,94) ve sekonder bakteriyel enfeksiyon varlığı (OR: 44,6) arasında anlamlı bir ilişki vardı.

Sonuç:

Akut solunum yetmezliğinde faydası kanıtlanmış olan HFNO’nun, COVİD-19 hastalarında da yaygın ve başarılı bir şekilde kullanıldığı görülmüştür. HFNC kullanımının entübasyon gereksinimi ve mortalite üzerindeki etkisini göstermek için kapsamlı randomize çalışmalara ihtiyaç vardır.

Anahtar Kelimeler: Ventilasyon, mortalite, COVİD-2019, solunum yetmezliği, pnömoni, oksijen tedavisi

Tam Metin (İngilizce)