Özgün Araştırma

Yoğun Bakımda Çalışan Hemşirelerin Hasta Düşmeleri İle İlgili Farkındalıklarının Belirlenmesi

10.4274/Tybdd.65365

  • Seda Duman
  • Yeter Kitiş

Gönderim Tarihi: 15.07.2013 Kabul Tarihi: 10.09.2013 J Turk Soc Intens Care 2013;11(2):72-79

Amaç:

Bu çalışma hemşirelerin hastadüşmeleri ile ilgili farkındalıklarını belirlemek amacıyla yapılmıştır.

Gereç ve Yöntem:

Tanımlayıcı olarak planlanan araştırma, bir hastanenin yoğun bakım ünitelerinde çalışan 100 hemşire ile yapılmıştır. Veriler soru formu ve gözlem formuyla toplanmıştır. Farkına vardırmama ilkesi ile araştırmacı tarafından yoğun bakımların gözlemi yapılmış, sonra soru formları araştırmacı gözetiminde hemşirelerce yanıtlanmıştır. Form tanıtıcı bilgiler, hasta düşmeleri hakkında sorular, örnek vaka ve vakaya ilişkin iki sorudan oluşmuştur.

Bulgular:

Çoğunluğu kadın (%63), lise - ön lisans mezunu (%61) ve 4 ay – 5 yıldır yoğun bakımda çalışmakta (%83) olan hemşirelerin %67’si günde 1-5 hastaya bakım vermektedir. Hemşirelerin çoğu düşmelerin önlenmesinde ilk sırada kendilerinin, ikinci sırada hasta bakıcıların sorumlu olduğunu düşünmektedir. Düşme riskini değerlendirmekte kullandıkları Hendrick skalasının başlıklarından en fazla cinsiyet başlığını (%18) bilmişlerdir. Hasta düşmesini önlemek için en sık başvurdukları yöntem fiziksel kısıtlamadır. Örnek vakada belirlenmesi beklenen 14 risk faktöründen dördünü ve 14 önlemden üçünü hemşirelerin %25 ya da daha fazlası saptayabilmiş, kişi başına saptanan risk faktörü (ortalama 1,3) ve önlem sayısı (ortalama 1,9) oldukça düşük kalmıştır. Yoğun bakımlarda düşme açısından bazı çevresel risk faktörleri saptanmıştır.

Sonuç:

Elde edilen sonuçlar, hasta düşmeleri ile ilgili farkındalığın istenilen düzeyde olmadığını göstermiştir. Bu bulgulara dayanarak hasta düşmeleri için risk oluşturan faktörler ve düşmeleri önleme stratejileri konusunda kapsamlı hizmet içi eğitim uygulanması ve hasta güvenliği kültürünün oluşturulmasında tüm ekibin işbirliği yapması önerilmiştir.

Anahtar Kelimeler: Hasta güvenligi, hasta düsmeleri, hemsirelik, yogun bakim