Özgün Araştırma

Yoğun Bakım Ünitesine Kabul Zamanının Hasta Prognozu Üzerine Etkisi: Mesai İçi ve Mesai Dışı Yatışlar

10.4274/tybd.galenos.2023.99705

  • Yeliz Bilir
  • Fulya Ciyiltepe
  • Dilara Çopur
  • Kemal Tolga Saraçoğlu

Gönderim Tarihi: 10.06.2022 Kabul Tarihi: 06.03.2023 J Turk Soc Intens Care 2023;21(3):228-233

Amaç:

Yoğun bakım üniteleri (YBÜ), kritik hastaların 24 saat boyunca dinamik olarak takip edildiği kliniklerdir. Bu çalışma; YBÜ’ye mesai içi (Mİ) ve mesai dışı (MD) zamanlarda yatan hastaların klinik özelliklerini ve sonuçlarını değerlendirmek amacıyla planlanmıştır.

Gereç ve Yöntem:

Bu çalışma için etik kurul onayı alındı. Temmuz 2021 ile Ocak 2022 tarihleri arasında erişkin YBÜ’lerinde yatan hastalar geriye dönük olarak değerlendirildi. Hastalar Mİ (grup Mİ; hafta içi 08.00-17.00) ve MD (grup MD; hafta içi 17.01-07.59, hafta sonları ve tatil günleri) kabul edilen olmak üzere iki gruba ayrıldı. Gruplar hasta özellikleri ve yoğun bakım sonuçları açısından karşılaştırıldı.

Bulgular:

Çalışmaya dahil edilen 173 hastanın %69,94’ü (n=121) MD, %30,05’i (n=52) Mİ zamanlarda takip edilmişlerdir. Hastaların medyan yaşı 70,3±9,5 yıl olup, %58,4’ü erkek, %41,6’sı kadındır. MD yatan hasta sayısı, Mİ yatan hasta sayısına göre istatistiksel olarak anlamlı daha yüksektir (p=0,04). MD yatan hastalarda komorbidite olarak kronik böbrek yetmezliğinin (%18,2, p=0,024) daha sık görülmesi dışında iki grup arasında demografik veriler açısından anlamlı fark yoktur. YBÜ’ye yatış nedenlerinden sürekli renal replasman terapi tedavisi ihtiyacı MD yatan hastalarda anlamlı daha yüksek olarak bulunmuştur (p=0,048). YBÜ gün sayısı ve entübe gün sayısı grup MD’de daha yüksek bulunmuştur (p=0,006, p=0,022). Hastaların %34,1 eksitus ile sonuçlanmıştır. Gruplar arasında mortalite ve taburculuk açısından anlamlı fark yoktur.

Sonuç:

Çalışmamızda YBÜ’lerde Mİ ve MD koşullarda takip edilen hastalarda klinik sonuçların benzer olduğu görüldü. Bu sonuç; hastanemizde nöbet ekibinin farklı olmamasına, deneyimli sağlık personeli sayısının fazla olmasına ve gerekli tanısal işlemlerin geciktirilmemesine bağlanabilir

Anahtar Kelimeler: Yoğun bakım ünitesi, çalışma saatleri, mesai içi, mesai dışı, mortalite, taburculuk

Tam Metin (İngilizce)