Özgün Araştırma

Yoğun Bakım Ünitesinde Yatan Multi Travmalı Hastaların Retrospektif İncelenmesi

10.4274/tybd.galenos.2021.47855

  • Orhun Demir
  • Tuba Berra Sarıtaş

J Turk Soc Intens Care 0;0(0):0-0 [e-Pub]

Amaç:

Skorlama sistemleri; yaralanma şiddetini belirlemek, triaj yapabilmek, epidemiyolojik verilerin oluşturulmasında kullanılabilirler. Çalışmamızın amacı; skorlama sistemlerinin performansını değerlendirmektir.

Gereç ve Yöntem:

Multitravma tanısıyla yoğun bakım ünitesinde tedavi edilen 130 hasta çalışmaya alındı. Hastaların demografik özellikleri, mekanik ventilasyonda ve yoğun bakımda kalış süreleri, mortalite oranları ve skorlama sistemlerinden aldığı puanlar hesaplandı ve kaydedildi.

Bulgular:

Hastaların yaş grupları ile mortalite arasındaki ilişki incelendiğinde 65 yaş üzeri hastalarda mortalite yüzdesinin (%65,2), 18-65 yaş arası hastalardaki (%36,7) ve 18 yaş altı hastalardaki mortalite yüzdesinden (%23,5) istatistiksel olarak anlamlı bir şekilde daha yüksek olduğu bulunmuştur (p<,05). Yaşayan hastaların ortalama; GKS, RTS, APACHE II, TRISS, ISS, SAPS 2, Genişletilmiş SAPS 2 ve SOFA skorları sırasıyla; 9.94±4.09, 5.95±1.34, 11.46±6.18, 20.30±7.45, 14.86±10.20, 24.27±15.33, 3.98±1.34, 4.81±1.52’dir. Mortalite gelişen hastaların ortalama skorları aynı sıra ile; 5.40±2.19, 2.95±0.70, 31.96±6.79, 40.19±9.51, 43.60±16.95, 62.73±13.96, 5.69±1.88, 6.54±4.20’dir. Hastaların yoğun bakımda kalış süreleri ortalama 11,55±16,12 gün olarak saptanmıştır.

Sonuç:

Yoğun bakımda kullanılan skorlama sistemleri karşılaştırıldığında; GKS, RTS, TRISS, APACHE II, SAPS 2 ve geniş SAPS 2 mortalite tahmininde bir belirteç olarak kullanılabilir. SOFA skoru ile mortalite tahmini arasında anlamlı bir sonuç elde edilememiştir. Çalışmamızda ki tüm skorlama sistemleri incelendiğinde yoğun bakımda ve mekanik ventilasyonda kalış sürelerinin tahmininde verimli skorlama sistemleri olduğu görülmüştür.

Anahtar Kelimeler: Travma, yoğum bakım ünitesi, mortalite, skorlama sistemleri