Özgün Araştırma

Yoğun Bakım Ünitesinde Yatan Cerrahi Hastalarının Algıladıkları Çevresel Stresörler

10.4274/tybd.galenos.2021.28290

  • Murat Can Mollaoğlu
  • Olgay Karabulut
  • Yasemin Boy
  • Mukadder Mollaoğlu
  • Kürşat Karadayı

Gönderim Tarihi: 03.03.2021 Kabul Tarihi: 20.09.2021 J Turk Soc Intens Care 0;0(0):0-0 [e-Pub]

Amaç:

Bu çalışmanın amacı, yoğun bakım ünitesinde yatan cerrahi hastaların algıladıkları çevresel stresörleri belirlemektir.

Gereç ve Yöntem:

Bu çalışma, tanımlayıcı ve kesitsel bir araştırmadır. Araştırmanın örneklemini Cerrahi Yoğun Bakım Ünitesinde (CYBÜ) tedavi gören 83 hasta oluşturmuştur. Veriler Hasta Bilgi Formu (HBF) ve Yoğun Bakım Ünitesinde Çevresel Stresörler Ölçeği (YBÜÇSÖ) ile elde edilmiştir.

Bulgular:

Yoğun bakım ünitelerinde yatan hastaların algıladıkları en önemli stresörler sırasıyla; ağrı, uyuyamamak, mahremiyetin olmaması, sıkılmak ve aile ve arkadaş ziyaret süresinin az olması olarak en az stres oluşturan etmenleri ise sırasıyla telefon sesini duymak, hemşirelerin hastalardan çok hasta başında bulunan cihazlarla ilgili olmaları ve sürekli tavana bakmak olarak tanımlamışlardır.

Sonuç:

Hastaları etkileyen stresörleri belirlemek ve çözüm uygulamaları ile hastaların daha kaliteli bakım almaları sağlanacak ve stres kaynaklı yeni sağlık sorunlarının oluşması engellenecektir.

Anahtar Kelimeler: Cerrahi yoğun bakım, onkolojik cerrahi, stresör algısı, çevresel stresör