Özgün Araştırma

Yoğun Bakım Ünitesinde Takip Edilen Koronavirüs Hastalığı-2019 Olgularında Kısa Dönem Mortalitenin Prognostik Belirteci Olarak Laktat/Albümin Oranı

10.4274/tybd.galenos.2021.37167

  • Abdullah Gök
  • Umut Sabri Kasapoğlu
  • Leman Acun Delen
  • Ferda Özmen
  • Süsen Banazılı

Gönderim Tarihi: 31.05.2021 Kabul Tarihi: 23.08.2021 J Turk Soc Intens Care 2021;19(1):62-72

Amaç:

Laktat/albümin oranının (LAR) kritik koronavirüs hastalığı-2019 (COVID-19) olgularındaki prognostik rolü bilinmemektedir. Bu çalışmada, kritik COVID-19 olgularında 30 günlük mortaliteyi tahmin etmede ilk LAR’ın prognostik değerini araştırılması ve mortalite tahmininde serum laktat ve albümin düzeyi ile karşılaştırılması amaçlanmıştır.

Gereç ve Yöntem:

Tek merkezli retrospektif gözlemsel klinik çalışmaya Nisan 2020 ve Aralık 2020 tarihleri arasında YBÜ’ye kabul edilen olgular dahil edilmiştir. Çalışmada YBÜ’ye kabul edilen kritik COVID-19 hastalarının yatıştan sonraki ilk 24 saat içindeki klinik ve laboratuvar değişkenleri değerlendirilmiştir.

Bulgular:

Çalışmaya 282 kritik COVID-19 olgusu dahil edilmiştir. Hastaların yaş ortalaması 66,34±12,08 yıl olup, 179’u (%63,5) erkekti. Otuz gün içinde ölen olguların daha yüksek laktat (p<0,001), daha düşük serum albümin (p<0,001) ve daha yüksek LAR (p<0,001) seviyelerine sahip olduğu saptanmıştır. Mortalite tahmini için yapılan ROC analizinde, LAR’nin (AUC: 0,824) serum albümin (AUC: 0,644) ve serum laktat (AUC: 0,795) düzeylerinden daha üstün olduğu gösterilmiştir. Bununla birlikte yoğun bakım mortalitesinin LAR >0,60 olan olgularda daha yüksek olduğu saptanmıştır (%75,6 vs. %13,1, p<0,001).

Sonuç:

LAR kritik COVID-19 olgularının risk sınıflandırması için yararlı bir prognostik faktör olabilir.

Anahtar Kelimeler: COVID-19, laktat/albümin oranı, laktat, albümin, mortalite, prediktör

Tam Metin (İngilizce)