Özgün Araştırma

Yoğun Bakım Ünitesinde Takip Edilen Ağır COVID-19 Hastalarında Farklı Solunum Desteği Yöntemlerinde Alveolo-Arteriyel Oksijen Gradienti ve Mortalitenin Değerlendirilmesi

10.4274/tybd.galenos.2022.37929

  • Fatih Sargın
  • Anıl Kuvandık
  • Simay Karaduman
  • Hülya Sungurtekin

Gönderim Tarihi: 25.08.2022 Kabul Tarihi: 19.10.2022 J Turk Soc Intens Care 0;0(0):0-0 [e-Pub]

Amaç:

Ağır pnömoni, COVID-19 infeksiyonunda önemli bir mortalite nedenidir. Bu çalışma, yoğun bakım ünitesinde takip edilen ağır COVID-19 hastalarında hipoksemik solunum yetmezliği tedavisinde kullanılan nazal kanül, yüksek akışlı nazal kanül, non invaziv pozitif basınçlı ventilasyon ve invaziv mekanik ventilasyon ile solunum desteğine göre pulmoner gaz değişimini ve mortaliteyi değerlendirmeyi hedeflemektedir.

Gereç ve Yöntem:

Pamukkale Üniversitesi Hastanesi Anesteziyoloji Yoğun Bakım Ünitesinde tedavi gören 140 ağır COVID-19 hastasının kayıtları retrospektif olarak incelendi. Hastaların 3, 7, 14 ve 21. günlerdeki arteriyel kan gazı sonuçları kaydedildi.

Bulgular:

Hastaların alveolo-arteriel oksijen gradienti karşılaştırıldığında nazal kanül ile oksijen alan hastaların alveolo-arteriel oksijen gradienti, yüksek akışlı nazal kanül, non invaziv ve invaziv mekanik ventilasyon desteği alan hastalara göre anlamlı olarak daha düşüktü. Diğer gruplar kendi arasında karşılaştırıldığında yüksek akışlı nazal kanül, non invaziv ve invaziv mekanik ventilasyon desteği alan hastaların alveolo-arteriel oksijen gradientleri arasında anlamlı fark izlenmedi. Entübe olarak kabul edilen hastaların mortalitesinin diğer gruplara göre anlamlı olarak daha yüksek olduğu izlendi.

Sonuç:

Ağır COVID-19 hastalarının kabul sırasında ve 3 haftalık takipte invaziv ve non-invaziv oksijen desteğinin benzer alveolo-arteriel oksijen gradientleri ile sonuçlandığını ancak entübe olan hastaların mortalitelerinin daha yüksek olduğu izlendi.

Anahtar Kelimeler: COVID-19, nazal kanül, oksijen tedavisi, alveolo-arteriyel oksijen gradienti, mekanik ventilasyon