Özgün Araştırma

Yoğun Bakım Ünitesinde Septik Hastaların Sonuçları Üzerine Kırmızı Kan Hücresi Dağılım Genişliğinin Değerlendirilmesi: Retrospektif Bir Çalışma

10.4274/tybd.galenos.2021.38039

  • Burhan Sami Kalın
  • İhsan Solmaz

Gönderim Tarihi: 20.12.2020 Kabul Tarihi: 04.03.2021 J Turk Soc Intens Care 0;0(0):0-0 [e-Pub]

Amaç:

Bu çalışmanın amacı yoğun bakım ünitesinde (YBÜ) bulunan septik hastalarda RDW’nin prognostik değerini belirlemektir.

Gereç ve Yöntem:

Bu tek merkezli çalışmada, kritik olan sepsis hastalarının retrospektif bir analizi yer almaktadır. Hastaların demografik verileri, komorbiditeleri, YBÜ’ne kabuldeki RDW, 3. Gün (RDW3) ve 7. gün RDW (RDW7) değerleri, APACHE II (Akut fizyoloji ve kronik sağlık değerlendirmesi) skoru, hemodiyaliz ve invazif mekanik ventilasyon (IMV) ihtiyacı sağkalanlar ve vefat edenler arasında karşılaştırıldı. Ayrıca hastalar yüksek (>% 14.5) ve normal (≤% 14.5) RDW olarak iki gruba ayrıldı. YBÜ mortalitesi için bağımsız risk faktörlerini belirlemek üzere lojistik regresyon analizi yapıldı.

Bulgular:

102 septik hasta dahil edildi. Sağkalanlar, vefat edenlere kıyasla daha düşük RDW’ye sahipti (YBÜ’ne kabuldeki RDW, RDW3 ve RDW7 değerleri, tümü için p <0.05). Yüksek RDW grubundaki hastalar normal RDW grubundaki hastalara göre daha yüksek APACHE II skoruna, YBÜ’ne kabulde daha yüksek oranda septik şok varlığına, daha yüksek IMV ihtiyacına ve mortalite oranına sahipti (tümü için p<0.05). Bu çalışmada yoğun bakım ünitesine kabulde septik şok varlığı, RDW3 değeri ve IMV ihtiyacı mortalite için bağımsız risk faktörleri olarak bulundu.

Sonuç:

Bu çalışmada RDW3 değeri, kritik septik hastalarda mortalite ile anlamlı olarak ilişkili bulunmuştur ve YBÜ septik hastalarının prognozunu öngörmede önemli bir değere sahiptir.

Anahtar Kelimeler: Sepsis, septik şok, yoğun bakım ünitesi, kırmızı kan hücresi dağılım genişliği