Özgün Araştırma

Yoğun Bakım Ünitesinde Konvelesan Plazma İnfüzyonunun COVİD-19 Hastalarının Mortalitesi Üzerinde Etkisi: Retrospektif Bir Kohort Çalışması

10.4274/tybd.galenos.2022.63634

  • Mehmet Süleyman Sabaz
  • Fethi Gül
  • Beliz Bilgili
  • Safiye Tuba Kaplan
  • Burçin Doruk Oktay
  • İsmail Cinel

Gönderim Tarihi: 03.02.2022 Kabul Tarihi: 26.07.2022 J Turk Soc Intens Care 2022;20(1):135-146

Amaç:

Bu çalışmada yoğun bakım ünitesinde (YBÜ) kritik koronavirüs hastalığı-2019 (COVİD- 19) hastalarında standart tedaviye eklenen konvelesan plazma (CP) uygulamasının mortaliteye olan etkisi araştırıldı.

Gereç ve Yöntem:

Retrospektif kohort şeklinde planlanan bu çalışma 1 Nisan 2020-1 Kasım 2020 tarihleri arasında Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi, Pandemi YBÜ’de, 255 kritik COVİD- 19 hastasının verileri değerlendirilerek gerçekleştirildi.

Bulgular:

Hastalar standart tedavi alan hastalar (153; %60,0) ve CP alan hastalar (102; %40,0) olarak 2 gruba ayrıldılar. YBÜ mortalite oranı CP alan hastalarda (38; %37,3), almayanlara göre (79; %51,6) daha düşük bulundu (p<0,05). Akut Fizyoloji ve Kronik Sağlık Değerlendirmesi-II (APACHE-II) skoru ≤10 olan [olasılık oranı (OR): 0,251; güven aralığı (CI) %95: 0,063-0,994, p=0,049)] ve APACHE-II skoru 11-14 olan (OR): 0,237; %95: 0,066-0,844, p=0,026 hastalarda CP tedavisinin YBÜ mortalite olasılığını düşürdüğü belirlendi. APACHE-II skoru 15 ve üzerinde olan hastalarda CP transfüzyonunun mortaliteyi düşürmediği saptandı. Ayrıca CP transfüzyonundaki her bir günlük gecikmenin mortalite olasılığını 1,3 kat arttırdığı (OR: 1,369; CI %95: 1,155-1,622, p<0,001) belirlendi.

Sonuç:

YBÜ’de takip edilen COVİD-19 hastalarında standart tedaviye ek olarak CP kullanımı mortaliteyi düşürmektedir.

Anahtar Kelimeler: Konvelesan plazma, COVİD-19, SARS-CoV-2, yoğun bakım ünitesi, mortalite

Tam Metin (İngilizce)