Özgün Araştırma

Yoğun Bakım Ünitesinde Akut Solunum Yetmezliği Olan COVİD-19 Hastalarında Yüksek Akışlı Nazal Kanül ve İnvaziv Olmayan Ventilasyon Yoluyla Oksijen Tedavisinin Sıralı Uygulanması: Prospektif, Gözlemsel Bir Çalışma

10.4274/tybd.galenos.2023.09825

  • Cem Erdoğan
  • Bahadır Çiftçi
  • Deniz Kızılaslan
  • Erkan Cem Çelik
  • Işılay Ayar
  • Tamara Buruk Topgül
  • Selçuk Alver
  • Yavuz Demiraran

Gönderim Tarihi: 12.01.2023 Kabul Tarihi: 07.03.2023 J Turk Soc Intens Care 2023;21(3):220-227

Amaç:

Yoğun bakım ünitesinde (YBÜ) koronavirüs hastalığı-2019 (COVİD-19) tanısı alan hastalarda hipokseminin tedavisinde en sık kullanılan stratejiler yüksek akışlı nazal oksijenizasyon (HFNO) ve non-invaziv ventilasyon (NİV) stratejileridir. Bu prospektif çalışmada, aynı hastada dönüşümlü olarak uygulanan bu iki tedavi yönteminin etkilerini karşılaştırmayı amaçladık.

Gereç ve Yöntem:

Akut hipoksemik solunum yetmezliği (AHSY) ve COVİD-19’a bağlı akut respiratuvar distress sendromu (ARDS) tanısı ile YBÜ’de yatan hastalara 1 saat standart oksijen tedavisi uygulandı. Dahil edilme kriterlerini karşılayan hastalara dönüşümlü olarak HFNO ve NİV uygulandı ve aynı hasta üzerinde HFNO ile NİV etkileri araştırıldı.

Bulgular:

COVİD-19 ARDS nedeniyle YBÜ’ye kabul edilen kırk beş hastadan otuzu çalışmanın dahil edilme kriterlerini karşıladı. Birinci ve ikinci arter kan gazı değerlerine göre NİV sırasında PaO2/FiO2 (P/F) oranı hem başlangıca hem de HFNO’ya göre anlamlı olarak yüksekti. Ek olarak, ROX indeksi, NİV sırasında HFNO’dan önemli ölçüde daha yüksekti ve NİV’deki SpO2 değeri başlangıç değerine kıyasla önemli ölçüde arttı. Her iki yöntemde de vizüel analog skalaya göre hasta memnuniyeti standart oksijen terapisine (SOT) göre daha iyiydi. Hastaların yüzde sekseni (24/30) orotrakeal entübe edildi; 13 hasta servise sevk edildi (%43,3), 2 hasta taburcu edildi (%6,7), 15 hasta öldü (%50).

Sonuç:

COVİD-19 ve diğer nedenlere bağlı AHSY ve ARDS hastalarında solunum desteğine SOT yerine HFNO ve/veya NİV ile başlamak oksijenizasyonu iyileştirmede daha etkilidir. NİV, SpO2 ve (PaO2/ FiO2) P/F oranını artırmada HFNO’dan daha etkilidir.

Anahtar Kelimeler: COVİD-19, yoğun bakım ünitesi, non-invazif ventilasyon, respiratuvar distress sendromu, vizuel analog skalası

Tam Metin (İngilizce)