Özgün Araştırma

Yoğun Bakım Ünitesi Dışında Yüksek Akımlı Oksijen ve Non-invaziv Ventilasyon Uygulanan COVİD-19 Pnömonili Hastaların Özellikleri

10.4274/tybd.galenos.2022.98700

  • Burcu Özdemir
  • Levent Özdemir
  • Mehmet Murat Çelik
  • Senem Urfalı

Gönderim Tarihi: 25.09.2022 Kabul Tarihi: 24.10.2022 J Turk Soc Intens Care 0;0(0):0-0 [e-Pub]

Amaç:

Yoğun bakım ünitesi dışı COVID-19 servisinde yatan hastalara uygulanan yüksek akımlı oksijen (HFO) ve non-invaziv ventilasyon (NIV) tedavi yöntemlerini karşılaştırmak.

Gereç ve Yöntem:

Kasım 2020-Haziran 2021 tarihleri arasında Devlet Hastanesi yoğun bakım ünitesi dışı covid servisinde yatarak tedavi olan yüksek akımlı oksijen(n=26), ve non-invaziv ventilasyon(n=23) uygulanan hastaların demografik özellikleri, hastanede yatış ve uygulanma süreleri, akut faz reaktanları, ROX indeksleri, komorbid durumları, radyolojik skorları ve sonuçları retrospektif olarak değerlendirildi.

Bulgular:

Çalışmaya 27’si erkek, 22’si kadın 49 hasta alındı. Yaş ortalaması 55,6±14,6 idi. Komorbitide olarak en sık hipertansiyon(n=27), diyabet(n=15) saptandı. HFO grubundaki hastalar 16,6±9,4 gün hastanede yatarken, 6±4,6 gün HFO uygulandı. NIV grubundaki hastalar 9,4±6,4 gün yatarken, 5,8±4,2 gün NIV uygulandı. HFO uygulanan hastaların satürasyonları(84,1±4,6), NIV uygulananlara(88,7±2) göre daha düşük saptandı. 49 hastadan %18,37’sinin ex olduğu bunlardan 5’inin HFO tedavisi alan, 4’ünün NIV tedavisi alanlardan olduğu saptandı. ROX indeksi ex olan grupta (n=9) yaşayanlara(n=40) göre anlamlı olarak düşük saptandı. Radyolojik görüntülemede HFO ve NIV tedavisi uygulanan hastaların pnömoni şiddetleri açısından anlamlı fark yoktu. Hastaneye yatış anındaki akut faz reaktanlarından ex grupta LDH ve CRP belirgin olarak yüksekti

Sonuç:

Yoğun bakım dışı covid servisinde HFO ya da NIV’ın mortalite açısından farklı olmadığı saptandı.

Anahtar Kelimeler: COVID-19, yüksek akımlı oksijen, non-invaziv ventilasyon