Özgün Araştırma

Yoğun Bakım Hastalarında Erken ve Geç Trakeostomi Uygulamalarının Değerlendirilmesi

10.4274/Tybdd.35744

  • İpek Saadet Edipoğlu
  • Perihan Ergin Özcan
  • İbrahim Özkan Akıncı
  • Mesut Yornuk
  • Günseli Orhun
  • Evren Şentürk
  • Lütfü Telci

Gönderim Tarihi: 23.12.2012 Kabul Tarihi: 01.04.2013 J Turk Soc Intens Care 2013;11(2):60-63

Amaç:

Uzayan Yoğun Bakımtedavisi nedeniyle trakeostomize edilen olgularda erken (<10 gün) ve geç (>10 gün) trakeostomi zamanlamasının yoğun bakım kalış, infeksiyon ve mortalite üzerine olan etkilerinin değerlendirilmesi amaçlandı.

Bulgular:

Yoğun Bakım Ünitemizde, 1 Ocak-31 Aralık 2012 tarihleri arasındaki dönem içinde takip edilen yoğun bakım kalış süresi 7 günün üzerinde olan 135 hastanın dosya incelemesi sonrası trakeostomi açıldığı tespit edilen 64 hastanın dosyaları geriye dönük olarak değerlendirildi. Trakeostomi açılan 64 hastanın 39’u erkek, 25’i kadın olduğu görüldü. Hastaların 42’sinde (%65,6) onuncu günden önce, 22 hastada ise (%34,4) onuncu günden sonra trakeostomi açılmış olduğu tespit edildi. Erken ve geç trakeostomi uygulanan hasta grupları arasında mortalite ve mekanik ventilasyon süresi olarak anlamlı bir fark bulunmazken, erken trakeostomi açılan grubun, yoğun bakımdaki kalış süresinin geç trakeostomize olan gruba göre anlamlı olarak kısaldığı (p=0,008) saptandı. Erken trakeostomi grubunda altta yatan hastalıklar değerlendirildiğinde nörolojik problemlerin oldukça yüksek olduğu gözlendi.

Sonuç:

Erken trakeostomi uygulamasının yoğun bakım kalış süresinde oluşturduğu anlamlı azalma, erken trakeostomi açmanın özellikle belli hasta alt gruplarında fayda gösterebileceği kanısını oluşturmuştur.

Anahtar Kelimeler: Erken trakeostomi, geç trakeostomi, yogun bakim