Özgün Araştırma

Yoğun Bakım Hastalarında Ağrı Tedavisi ve Rejyonel Analjezi Uygulamaları; Bir Anket Çalışması

10.4274/tybd.galenos.2021.14041

  • Volkan Hancı
  • Şule Özbilgin
  • Serhan Yurtlu
  • Dilek Ömür Arça
  • Necati Gökmen
  • Atalay Arkan

Gönderim Tarihi: 13.07.2021 Kabul Tarihi: 07.09.2021 J Turk Soc Intens Care 0;0(0):0-0 [e-Pub]

Amaç:

Çalışmamızda ülkemizde yoğun bakım ünitelerinde uygulanan ağrı tedavisi yöntemleri ve özellikle rejyonel analjezi uygulanma sıklığı ile rejyonel analjezi uygulamalarına ilişkin tutum ve yaklaşımların bir anket aracılığı ile belirlenmesi amaçlanmıştır.

Gereç ve Yöntem:

Çalışmamız anket niteliğinde kesitsel bir araştırma olarak düzenlendi. Yoğun bakımda çalışan uzman hekimlere 31 soru içeren web bazlı anket bilgisayar ortamında e-mail olarak gönderildi. Anket formu katılımcılara 4 hafta aralıklarla 4 defa yollandı. Dört ay içerisinde anketi doldurmamış kişi ankete katılmayı kabul etmemiş olarak değerlendirildi.

Bulgular:

Çalışmamıza yoğun bakım ünitelerinde çalışan toplam 130 uzman hekim katıldı. Katılımcılarımızın %45.4’ü, yoğun bakımda analjezi için protokole sahip olduklarını belirtti. Ağrı tedavisi için en yüksek oranda opioidlerin ardından sırasıyla NSAID, diğer farmakolojik ajanlar ve rejyonel analjezi yöntemlerinin tercih edildiği belirlenmiştir. Rejyonel analjezi yöntemi olarak en sık lumbal epidural, torakal epidural, periferik sinir blokları ve lokal infiltrasyonu tercih edilmekte, ancak uygun endikasyonu olan olgularda bile rejyonel analjezi yöntemlerinin tercih edilme oranlarının düşük olduğu dikkati çekmektedir. Rejyonel analjezi yöntemlerini kullanmalarını engelleyen faktörler olgulardaki hemodinamik instabilite(%53.1), koagülasyon profili değişkenliği(%49.2) ve alternatif analjezi yöntemlerini kullanmalarının daha kolay olmasıdır(%44.6). Rejyonel analjezi yöntemlerinde, genel olarak komplikasyon görülme oranlarının da çok düşük olduğu dikkati çekmektedir.

Sonuç:

Yoğun bakım ünitelerinde en sık opioidler ve NSAİ ilaçlar ağrı tedavisinde kullanılmaktadır. Katılımcı hekimler rejyonel analjezi yöntemlerinin hastalarda olumlu etkilerine büyük bir oranda inandıklarını ifade etmelerine karşın, bu yöntemler yoğun bakım ünitelerinde çok düşük oranlarda kullanılmaktadır.

Anahtar Kelimeler: Yoğun bakım, analjezi, rejyonel analjezi, anket