Özgün Araştırma

Türkiye’nin Başkenti Ankara’da COVİD-19 Şüphesiyle Yoğun Bakıma Kabul Edilen 1,430 Hastanın Sonuçları: Tek Merkezli Çalışma

10.4274/tybd.galenos.2022.65487

  • Behiye Deniz Kosovalı
  • Gül Meral Kocabeyoğlu
  • Nevzat Mehmet Mutlu
  • Tülay Tuncer Peker
  • Özlem Balkız Soyal
  • Işıl Özkoçak Turan

Gönderim Tarihi: 16.08.2021 Kabul Tarihi: 27.01.2022 J Turk Soc Intens Care 2022;20(1):14-30

Amaç:

Pandeminin ilk dört aylık döneminde koronavirüs hastalığı-2019 (COVİD-19) şüphesiyle, COVİD-19 YBÜ’lerine kabul edilen hastalar tanılarına ve dönemlere göre karşılaştırıldı.

Gereç ve Yöntem:

Tek merkezde aynı algoritma ile COVİD-19 YBÜ’ye kabul edilen 1,430 hasta verisi retrospektif olarak kaydedildi. Hastalar polimeraz zincirleme reaksiyonu sonucu ile radyolojik ve klinik bulgulara göre COVİD-19 ve non-COVİD-19 hastalar olarak sınıflandırıldılar. Ayrıca COVİD-19 hastaları mortalite ve sağkalım açısından da karşılaştırıldı. Bunun yanında, pandeminin başlangıcı ve normalleşme döneminde COVİD-19 YBÜ’lerine kabul edilen hastaların verileri değerlendirildi.

Bulgular:

Çalışmaya alınan 1,430 hastanın 630’u COVİD-19, 800’ü non-COVİD-19 gruptaydı. Yaş ortalamalarında anlamlı bir farklılık bulunurken, cinsiyetler arasında bir farklılık yoktu (p=0,001, p=0,262). COVİD-19 ölen grubun yaş ortalaması yaşayan gruptan daha yüksekti (p<0,001). En sık başvuru semptomu dispne (%51,2), en sık eşlik eden komorbidite hipertansiyon (%51,2) idi. Normalleşme döneminde “COVİD-19” tanısı ile yoğun bakıma kabul edilen hasta oranı ve yoğun bakımda mortalite oranı daha fazlaydı.

Sonuç:

Pandemi başlangıç dönemi hayatımıza bir bilinmez olarak giren COVİD-19’u anlayabilmekle geçti ve aynı zamanda toplumu ve sağlık çalışanlarını koruyarak hastaları daha etkin bir şekilde tedavi etmemiz için yol gösterici bir periyod oldu.

Anahtar Kelimeler: COVİD-19, yoğun bakım ünitesi, mekanik ventilatör, yüksek akımlı nazal oksijen, mortalite

Tam Metin (İngilizce)