Özgün Araştırma

Türkiye’de Yoğun Bakım Hemşirelerinin Beklentileri

10.4274/tybdd.49404

  • Selma Tepehan Eraslan
  • Meral Madenoğlu Kıvanç

Gönderim Tarihi: 06.02.2017 Kabul Tarihi: 10.04.2017 J Turk Soc Intens Care 2017;15(2):59-66

Amaç:

Araştırma, yoğun bakım hemşirelerinin yaşadığı sorun ve beklentilerini incelemek amacıyla tanımlayıcı olarak yapılmıştır.

Gereç ve Yöntem:

Çalışma, 2010 yılında İstanbul Sağlık Müdürlüğü ve İstanbul Üniversitesi işbirliği ile düzenlenen yoğun bakım hemşireleri sempozyumuna çeşitli hastanelerin bu ünitelerinde görev yapan gönüllü 207 hemşirenin katılımı ile yapılmıştır. Verilerin toplanmasında; araştırmacılar tarafından ilgili literatür ışığında hazırlanan, çalışanların tanıtıcı özellikleri, meslekle ilgili düşünce ve deneyimlerini belirlemeye yönelik 39 adet çoktan seçmeli sorudan oluşan anket formu kullanılmıştır. Araştırma öncesinde gerekli izinler alınmış, katılımcılardan onam alınmıştır. Araştırma verilerinin istatiksel analizleri NCSS (Number Cruncher Statistical System) 2007 paket programı ile yapılmıştır. Verilerin değerlendirilmesinde tanımlayıcı istatiksel metotlar (sıklık dağılımları) kullanılmıştır.

Bulgular:

Araştırma sonucunda yoğun bakım hemşirelerinin; %78’i haftada ortalama 40-50 saat çalıştığını, %52,2’si hemşirelerin yoğun bakım eğitiminin lisans sonrası sertifika eğitimi şeklinde olması gerektiğini, %52,5’i ünitede çalışan hemşire sayısını yetersiz bulduklarını, %74,6’sı maaşını yeterli bulmadığını, %57,5’i iş güvenliklerinin sağlanmadıklarını belirtmişlerdir.

Sonuç:

Yoğun bakım çalışanlarının iş doyumu ve mesleki tatmini açısından beklentilerinin karşılanması kritik hastaların fiziksel ve psikolojik bakımına olumlu yansıyacağından önemlidir. Böylece yoğun bakım ünitelerinde etkin ve verimli çalışma ortamı sağlanmış olur.

Anahtar Kelimeler: Yogun bakim ünitesi, hemsire, beklenti

Tam Metin (İngilizce)