Özgün Araştırma

Türkiye Güneydoğu Anadolu Bölgesindeki Gebelerde Zehirlenmelerin Retrospektif Değerlendirilmesi

10.4274/Tybdd.72691

  • Mahmut Alp Karahan
  • Ahmet Küçük
  • Evren Büyükfirat
  • Tekin Bilgiç

Gönderim Tarihi: 27.10.2013 Kabul Tarihi: 14.12.2013 J Turk Soc Intens Care 2013;11(3):106-110

Amaç:

Bu çalışmanın amacı zehirlenmenedeniyle yoğun bakıma kabul edilen gebe hastaları araştırmak ve analiz etmektir.

Gereç ve Yöntem:

10.01.2009 ve 10.01.2013 tarihleri arasında yoğun bakıma akut zehirlenme ile kabul edilen tüm gebe olgular, bilgisayar kayıtları kullanılarak geriye dönük toplandı; yaş, gebelik haftası, zehirlenme etkeni, zehirlenmenin özkıyım veya kazara oluşu, yatış süresi, eğitim seviyesi, Glaskow Koma Skorları (GKS), mekanik ventilasyon kullanımı, olguların aylara göre dağılımı ve mortalite sonuçları analiz edildi.

Bulgular:

Yoğun bakımda akut zehirlenme ile takip edilen 20 gebe olgunun %70’i özkıyım amaçlı, %30’u kazara oluşan zehirlenmeler idi. Kazara olan zehirlenmeler karbonmonoksit ve akrep sokmasına bağlıydı. Özkıyım amaçlı zehirlenmelerin %64,2’sinde etken medikal ilaçlar olup sırasıyla %44,4 non steroid anti inflamatuar, %33,3 psikiyatrik ilaçlar ve %22,3 oranında da antibiyotikler saptandı. Olguların %80’i 21-34 yaş grubundaydı. Gebelik haftasına göre, özkıyım amaçlı zehirlenmelerin %50’i ikinci trimesterde olduğu tespit edildi. Hastaların GKS ortalaması 12,8± 2,52 olarak saptandı. Vakalar en çok yaz ve kış dönemlerinde görüldü. Çalışmada bir ölüm vakasına rastlandı.

Sonuç:

Gebelikteki akut zehirlenme vakalarının çoğu özkıyım amaçlıdır. Gebeler özkıyıma en fazla gebeliğin ikinci trimesterde teşebbüs etmektedir. Özkıyım amacıyla en sık kullanılan madde ise tıbbi ilaçlardır. Bu çalışmadaki epidemiyolojik sonuçlar literatür ile uyumludur. Bölgemizde akrep sokması ile tarım ilaçlarına bağlı zehirlenmelerin ayırıcı tanıda göz önünde bulundurulması gerekmektedir.

Anahtar Kelimeler: Zehirleme, gebelik, yogun bakim ünitesi