Özgün Araştırma

Sepsis ve Septik Şok: Yaşlı ve Çok Yaşlı Yoğun Bakım Hastalarının Sonuçları

10.4274/tybd.galenos.2019.41275

  • Burcu Candemir
  • Kamil İnci
  • Gülbin Aygencel
  • Melda Türkoğlu

Gönderim Tarihi: 05.07.2019 Kabul Tarihi: 02.09.2019 J Turk Soc Intens Care 2022;20(1):9-16

Amaç:

Sepsis-septik şok gelişimi ile yaşın ilişkisi özellikle erişkinlerde açık değildir. Yaşlı ve çok yaşlı hastalarda sepsis ve septik şokun insidans, prognoz ve mortalitesi ile ilgili az sayıda çalışma bulunmaktadır. Bu çalışma ile yaşlı ve çok yaşlı yoğun bakım ünitesi (YBÜ) hastalarında yaşın sepsis ve septik şokun sonuçları üzerine etkisini göstermeyi amaçladık.

Gereç ve Yöntem:

Bu çalışma YBÜ’de yapılan retrospektif gözlemsel bir çalışma olup 200 yaşlı ve çok yaşlı sepsis-septik şok hastası çalışmaya alınmıştır.

Bulgular:

Sepsis-septik şok ilişkili mortalite oranı %61,5 (123 hasta) idi. En sık enfeksiyon odağı akciğer (%56,5, 113 hasta) ve üriner sistemdi (%35, 70 hasta). Yaşlı (%61,2, 82 hasta) ve çok yaşlı hastalar (%62,1, 41 hasta) arasında mortalite açısından anlamlı fark yoktu. YBÜ kabülünde Sıralı Organ Yetmezliği Değerlendirme skoru [1,195 olasılık oranı (OR) ve 1,052-1,358 %95 güven aralığı (GA), p=0,006] ve invazif mekanik ventilasyon gereksinimi (4,330 OR ve 1,529-12,258 %95 GA, p=0,006), YBÜ takibinin sonunda böbrek yetmezliği gelişmesi (6,457 OR ve 1,795-23,233 %95 GA, p=0,004) ve oral yoldan beslenme yetersizliği (0,064 OR ve 0,018-0,226 %95 GA, p=0,0001) YBÜ mortalitesi için bağımsız risk faktörleri olarak bulundu.

Sonuç:

Bu çalışmada yaşlı ve çok yaşlı hastalar arasında sepsis-septik şoka bağlı mortalite oranları açısından anlamlı bir fark yoktu. Ancak YBÜ’ye kabulü sırasında organ hasarı varlığı ve takipte komplikasyon gelişimi mortaliteyi etkilemekteydi.

Anahtar Kelimeler: Sepsis, septik şok, mortalite, yaşlılık, çok yaşlı

Tam Metin (İngilizce)