Özgün Araştırma

Sepsis ve Fibroblast Growth Factor 21: Yeni Bir Akut Faz Reaktanı Mı?

10.4274/tybd.galenos.2021.13008

  • Selcen Deveci
  • Arzu Or Koca
  • Derun Taner Ertuğrul
  • Tolga Akkan
  • Esin Beyan

Gönderim Tarihi: 17.12.2020 Kabul Tarihi: 01.07.2021 J Turk Soc Intens Care 0;0(0):0-0 [e-Pub]

Amaç:

Bu çalışmada akut metabolik dekompanzasyon olan sepsisli ve nonenfeksiyöz inflamatuar durumlu hastaların Fibroblast growth faktör 21 (FGF 21) düzeylerini enfeksiyon parametreleri ve skorlama sistemleri ile karşılaştırmak amaçlandı.

Gereç ve Yöntem:

Kesitsel olarak dizayn edilen çalışmaya, Vaka grubuna 46 sepsis tanısı olan hasta, 29 nonenfeksiyöz inflamatuar durum tanısı olan hasta ve kontrol grubuna da 39 sağlıklı gönüllü dahil edildi. Tüm hastaların C reaktif protein (CRP), prokalsitonin (PCT), sedimentasyon ve FGF21 düzey ölçümleri yapıldı. Acute Physiology And Chronic Heath Evaluation II (APACHE II), Sequential Organ Failure Assessment (SOFA) skorlamaları hesaplandı.

Bulgular:

Sepsis ve nonenfeksiyöz inflamatuar durum gruplarındaki FGF 21 düzeyleri, kontrol grubuna göre anlamlı olarak yüksek bulundu (p˂0,001). FGF 21 düzeyi ile sadece PCT düzeyi arasında zayıf pozitif korelasyon olduğu görüldü (r: 0,292 p: 0,011). FGF 21 ölçümlerinin 492,4 pg/ml ve üzerinde olması; %82,4 sensivite ve %80 spesifisite ile sepsis ve nonenfeksiyöz inflamatuar durum tanılarını öngörebildiği gösterildi.

Sonuç:

Sonuç olarak, FGF 21 enfeksiyöz tablolarda PCT gibi yükselen, ancak her akut tabloda artmaması nedeni ile akut faz reaktanı olarak kabul edilmesi şüpheli bir parametre olarak değerlendirilebilir.

Anahtar Kelimeler: Fibroblast growth factor 21, sepsis, mortality