Özgün Araştırma

Sepsis ve Fibroblast Büyüme Faktörü 21: Yeni Bir Akut Faz Reaktanı mı?

10.4274/tybd.galenos.2021.13008

  • Selcen Deveci
  • Arzu Or Koca
  • Derun Taner Ertuğrul
  • Tolga Akkan
  • Esin Beyan

Gönderim Tarihi: 17.12.2020 Kabul Tarihi: 01.07.2021 J Turk Soc Intens Care 2022;20(3):132-137

Amaç:

Bu çalışmada akut metabolik dekompanzasyon olan sepsisli ve non-enfeksiyöz enflamatuvar durumlu hastaların fibroblast büyüme faktörü 21 (FGF 21) düzeylerini, enfeksiyon parametreleri ve skorlama sistemleri ile karşılaştırmak amaçlandı.

Gereç ve Yöntem:

Kesitsel olarak dizayn edilen çalışmada olgu grubuna 46 sepsis tanısı olan hasta ile 29 non-enfeksiyöz enflamatuvar durum tanısı olan hasta ve kontrol grubuna da 39 sağlıklı gönüllü dahil edildi. Tüm hastaların C-reaktif protein, prokalsitonin (PCT), sedimentasyon ve FGF 21 düzey ölçümleri yapıldı. Akut fizyoloji ve kronik sağlık değerlendirmesi-II, sequential organ failure assessment skorlamaları hesaplandı.

Bulgular:

Sepsis ve non-enfeksiyöz enflamatuvar durum gruplarındaki FGF 21 düzeyleri, kontrol grubuna göre anlamlı olarak daha yüksek bulundu (p˂0,001). FGF 21 düzeyi ile sadece PCT düzeyi arasında zayıf pozitif bir korelasyon olduğu görüldü (r=0,292 p=0,011). FGF 21 ölçümlerinin 492,4 pg/mL ve üzerinde olmasının %82,4 sensitivite ve %80 spesifisite ile sepsis ve non-enfeksiyöz enflamatuvar durum tanılarını öngörebildiği gösterildi.

Sonuç:

Sonuç olarak, FGF 21, enfeksiyöz tablolarda PCT gibi yükselmesi, ancak her akut tabloda artmaması nedeni ile akut faz reaktanı olarak kabul edilmesinden dolayı şüpheli bir parametre olarak değerlendirilebilir.

Anahtar Kelimeler: Fibroblast büyüme faktörü 21, sepsis, mortalite

Tam Metin (İngilizce)