Özgün Araştırma

PRE-DELIRIC (PREdiction of DELIRium in ICU Patients) Deliryum Öngörme Modelinin Türkiye’de Yoğun Bakım Ünitelerinde Kullanılabilirliğinin Değerlendirilmesi

10.4274/tybd.galenos.2022.48243

  • Samet Sayılan
  • Volkan Özen
  • Betül Tosun
  • Aylin Aydın Sayılan
  • Nurten Özen

Gönderim Tarihi: 31.03.2022 Kabul Tarihi: 20.09.2022 J Turk Soc Intens Care 2023;21(3):162-170

Amaç:

Metodolojik tipteki bu çalışma, yoğun bakım ünitesinde (YBÜ) yatan hastalarda “PRE-DELIRIC skoru” deliryum tahmin modelinin Türkiye’ye uyarlanması ve geçerliliğinin sağlanması amacıyla yapılmıştır.

Gereç ve Yöntem:

Araştırma, Ekim 2019-Nisan 2020 tarihleri arasında bir eğitim ve araştırma hastanesinin YBÜ’sünde tedavi gören 172 hasta ile yapılmıştır. Veriler, (1) katılımcıların tanımlayıcı özelliklerine yönelik bilgi formu, (2) PRE-DELIRIC skoru ve (3) YBÜ’de Konfüzyon Değerlendirme Formu (CAM-ICU) ile toplanmıştır. Gruplara göre kesme noktasını saptamada alıcı işletim karakteristik (ROC) analizi ve tanı tarama testleri kullanıldı. Skorun duyarlılık ve özgüllük özelliği hesaplandı. Anlamlılık p<0,05 düzeyinde değerlendirildi.

Bulgular:

PRE-DELIRIC skoru için elde edilen kesme noktası (≥%7,58) ile gruplar arasında istatistiksel olarak anlamlı ilişki saptanmıştır (p=0,003). PRE-DELIRIC skoru 7,58 ve üzerinde olan olgularda CAM-ICU pozitif olma riski 7,404 kat fazladır [(OR: 7,404; %95 güven aralığı (GA): 1,638-33,469)]. ROC eğrisi altında kalan alan ise, %64,9 (%95 GA: 0,538-0,760) ve standart hata %5,6 (p=0,044) olarak saptanmıştır.

Sonuç:

Bu çalışmada, PRE-DELIRIC skorunun güvenilir sonuçlara sahip olduğu bulundu. YBÜ’lerde deliryum gelişmesi olası olan hastalar için önemli olduğu görülmekte, uygulaması ve hesaplaması kolay kullanışlı bir skor olarak kullanımı önerilmektedir.

Anahtar Kelimeler: Yoğun bakım, PRE-DELIRIC, deliryum, model

Tam Metin (İngilizce)