Özgün Araştırma

Post-travmatik Nöbet Profilaksisinde Fenitoine Karşın Levetirasetam

10.4274/tybd.galenos.2021.40327

  • Tuğçe Mengi
  • Barış Yılmaz
  • Uğur Koca
  • Ali Necati Gökmen

Gönderim Tarihi: 22.03.2021 Kabul Tarihi: 29.09.2021 J Turk Soc Intens Care 2022;20(4):201-206

Amaç:

Bu çalışmanın amacı, erken post-travmatik nöbeti önlenmede levetirasetamın ve fenitoinin etkinliğini karşılaştırmak ve klinik nöbet insidansını belirlemektir.

Gereç ve Yöntem:

Çalışmaya orta-şiddetli travmatik beyin hasarı tanısı alan, nörogörüntülemede beyin hasarı ile uyumlu bulgusu olan erişkin hastalar dahil edildi. Hastalar nöbet profilaksisi için uygulanan antiepileptik ilaca göre fenitoin grubu ve levetirasetam grubu olmak üzere iki gruba ayrıldı.

Bulgular:

Ocak 2012 ile Haziran 2017 arasında 100 travmatik beyin hasarlı hasta bu çalışmaya dahil edilme kriterlerini karşıladı. Nöbet profilaksisi, bu hastaların 60’ında fenitoin ve 40’ında levetirasetam ile sağlandı. Erken post-travmatik nöbet insidansı ise %8 idi. Gruplar arasında erken post-travmatik nöbet oranı açısından anlamlı farklılık saptanmadı (p>0,05). Travmatik beyin hasarı sonrası klinik nöbet insidansı %10 idi.

Sonuç:

Bu rapor, post-travmatik nöbet profilaksisinde levetirasetamın ve fenitoinin benzer etkinliğe sahip olduğunu gösterdi. Çalışmamız retrospektif bir tasarımda olmasına rağmen iki grup yaş, cinsiyet, travma mekanizması, nörogörüntüleme bulguları, Glasgow koma skoru, Marshall skoru ve akut fizyoloji ve kronik sağlık değerlendirmesi-II skorunu açısından benzer özelliklere sahipti. Bu bulgular, nöbet açısından fenitoin ve levetirasetamı karşılaştırılmayı güvenilir kılmaktadır.

Anahtar Kelimeler: Levetirasetam, fenitoin, nöbet, travma

Tam Metin (İngilizce)