Olgu Sunumu

Nekrotizan Enterokolit Tanılı Prematüre Bir Yenidoğanın Neuman Sistemler Modeli’ne Göre İncelenmesi

10.4274/tybd.galenos2018.87609

 • Seda Ardahan Sevgili
 • Figen Yardımcı
 • Hatice Bal Yılmaz
 • Zümrüt Başbakkal

Gönderim Tarihi: 01.04.2018 Kabul Tarihi: 28.08.2018 J Turk Soc Intens Care 2019;17(2):112-121

Nekrotizan enterokolit (NEK), yenidoğanlarda gastrointestinal sistemle ilgili olarak sıklıkla karşılaşılan problemlerden bir tanesidir. Çalışmanın amacı, NEK tanılı yenidoğanlarda uygulanması gereken hemşirelik bakımının Neuman Sistemler Modeli yaklaşımı ve Kuzey Amerika Hemşirelik Tanıları Birliği (NANDA) tanıları ile ele alınmasıdır. Hemşirelik sürecinin ilk aşamasında hastaya ilişkin veriler toplanmıştır. Toplanan veriler ile hastaya ait veriler, hastanın algıladığı stresörler, hemşirenin hastayla ilgili algıladığı stresörler belirlenmiş ve veriler özetlenmiştir. Verilerin toplanmasının ardından olguya NANDA tanıları doğrultusunda on farklı hemşirelik tanısı konulmuş, her bir hemşirelik tanısı için beklenen hasta sonuçları, girişimler ve hemşirelik tanısı sonuçları belirlenmiştir. Bu olgu sunumunda, özellikle prematürelerde sıklıkla görülen NEK tanısı almış bir yenidoğanın mevcut ve olası sorunlarının çözülmesine ilişkin hemşirelik bakım planı yer almaktadır. Neuman Sistemler Modeli’nin hemşirelik bakımında kullanılması olguya planlı bir hemşirelik bakımı sunulmasını sağlamaktadır.

Anahtar Kelimeler: Neuman sistemler modeli, nekrotizan enterokolit, prematüre, hemşirelik bakımı

Giriş

Nekrotizan enterokolit (NEK) yenidoğanlarda-özellikle prematürelerde-görülen, gastrointestinal sistemle ilgili yaşamı tehdit eden ve en sık karşılaşılan problemlerden bir tanesidir. Barsak duvarının enflamasyonu ve kısmi nekrozu ile karakterizedir. NEK sıklığı 1000 canlı doğumda 0,72-1,1 olup, gelişimi doğum ağırlığı ile ters orantılıdır. Olguların %5-25’i term bebektir. 1500 gramın altında doğan yenidoğanlarda bu oran %4-24’dür. Yenidoğan yoğun bakım ünitelerine kabul edilen olguların %1-8’inde görülür. Düşük doğum ağırlıklı yenidoğanların %12-30’unda, çok düşük doğum ağırlıklı yenidoğanların %50’sinde mortaliteye neden olur (1). NEK birçok faktörle ilişkili olarak gelişebilir. Prematürelerde; hipoksi, umblikal ven kateteri yerleştirilmesi, umblikal ven kateteri yoluyla transfüzyon, kardiyovasküler anomaliler, indometazin maruziyeti, iskemi, barsak mukozasının inflamasyonu, hızlı beslenme ve hiperozmolar mamaların kullanımı NEK gelişmesinde etkilidir (2). NEK’e bağlı mortalite, gestasyonel yaşa, etkilenen barsak segmentinin uzunluğuna ve cerrahi girişim gerekmesi durumuna göre değişir. NEK tanılı olguların %27-52’sinde cerrahi tedaviye gereksinim duyulmaktadır. Cerrahi girişim gereksinimine bağlı olarak mortalite %50 gibi oranlara çıkabilmektedir ve bu oran direkt olarak kalan barsak segmentinin uzunluğuna bağlıdır (3). NEK tanılı prematürelerin ilerleyen dönemlerinde nörogelişimsel bozukluklar, kısa barsak sendromu ve büyüme geriliği dahil olmak üzere uzun süreli komplikasyonların yaşanma riski bulunmaktadır (4).

Günümüzde hızla gelişmekte olan tıbbi teknolojiler sayesinde prematüre yenidoğanların da yaşam şansları artmaktadır. Gestasyonel haftası düşük ve çok düşük doğum ağırlıklı olan prematüreler dahi yenidoğan yoğun bakım ünitelerinde uygulanan tedavi ve bakım ile yaşatılmaktadır. Ünitelerde NEK tanısıyla izlenen yenidoğanların görülme sıklığının artacağı düşünüldüğünden, bu olgu çalışması hazırlanmıştır. Çalışmanın amacı NEK tanılı yenidoğanlarda uygulanması gereken hemşirelik bakımının Neuman Sistemler Modeli (NSM) yaklaşımı ve NANDA tanıları ile ortaya konmasıdır.


Neuman Sistemler Modeli

NSM, açık sistem yaklaşımının özellikleri ile bireyin fizyolojik, psikolojik, sosyo-kültürel, gelişimsel ve spiritüel değişkenlerini açıklayan bir model olup, birey ve holistik kavramı bir arada toplayan bütüncül kişi yaklaşımını kullanır. Bu özelliği sayesinde model, hemşireliğin farklı alanlarına entegre edilebilmektedir (5).


Neuman’a Göre Hemşirelik Süreci Adımları

Neuman hemşirelik sürecini üç aşamada açıklamaktadır. Bunlar; hemşirelik tanıları, hemşirelik amaçları, hemşirelik sonuçlarıdır (Tablo 1).


Modeldeki Belli Başlı Kavramlar ve Tanımlar

Bütüncül insan yaklaşımı: Hemşirelik mesleğinin bireylere bütüncül bir bakış açısıyla bakım vermesi modelin ana kavramlarından birini oluşturmaktadır (5,6).

Açık sistem yaklaşımı: Neuman, açık sistem yaklaşımını kullanır. NSM’de kişi açık bir sistem olarak tanımlanır. Bu yaklaşımla sistemin sürekli bir devinim içerisinde olduğu ifade edilmektedir. Neuman’a göre; her sistemde engelleyici güçler arasında dengenin kurulması eğilimi bulunmaktadır. Bu engelleyici güçlere stresörler adı verilmektedir (6).

Stresörler: Stresörler “zararlı ya da yararlı” olabilirler. Neuman’a göre her birey yaşamı boyunca stresörlere açıktır. Stresörler sistemin içinde veya dışında bulunabilirler ve üç gruba ayrılırlar. Bunlar; duruma bağlı tepkiler gibi kişinin kendi içinde oluşan iç kişisel stresörler, rol beklentileri gibi, bir ya da birden fazla birey arasında gelişen kişilerarası stresörler ve mali koşullar benzeri bireyin dışında oluşan dış kişisel stresörlerdir.

Temel yapı: NSM bireyi, merkezi çevreleyen bir dizi halkayla tanımlar. İçteki halka bireyin enerji kaynaklarını ya da temel hayatta kalma faktörlerini temsil etmektedir. Beden temel yaşamsal nitelikleri içeren (kalıtım ve genetik) yapılardan oluşmaktadır. Bu yapı, esnek savunma hatları, normal savunma hatları ve direnç hatları aracılığı ile stresörlerden korunmaktadır (7).

Esnek savunma hatları: En dışta yer alan çizgili halka dizisi esnek savunma hattı olarak tanımlanır. Bu düzenekler, kişinin stresörlere karşı savunma yapısına yardımcı olan iç etkenleri gösterir. Vücudun immün tepkisi, örnek olarak verilebilir (6).

Normal savunma hatları: Normal savunma hattı, dışta yer alan bölünmez, parçalanmaz halkadır. Kişinin sağlıklı olma durumunu ya da kişinin sürdürdüğü uyum durumunu gösterir (1). Normal savunma hatları, bireye temel yapıyı ve sistem bütünlüğünü sürdürmede stresörlerle başa çıkabilme yetisi kazandırır ve bu yeteneği sürdürmesine yardım eder (8).

Direnç hatları: Stresörlerin, normal savunma hattına giriş yaptığı durumlarda direnç hatları aktive olup, temel yapıyı korur. Direnç hatları bireyin zaman içerisinde öğrendiği baş etme yöntemleridir. Direnç hatları etkili bir tepki oluşturabilirse sistem kendini düzenlemekte, etkisiz tepkide ise enerji tükenmekte ve ölüm gerçekleşmektedir (9).


Modelin Varsayımları

Birey: NSM’ye göre birey, çevresi ile sürekli bir etkileşimdedir. Fizyolojik, psikolojik, sosyo-kültürel, gelişimsel ve spiritüel değişkenler arasındaki ilişkiler bireyi oluşturur. Bireyin tüm gereksinimleri karşılandığında istenen sağlık/iyilik haline erişilir. Gereksinimler karşılanamazsa iyilik olumsuz etkilenebilir.

Sağlık: Modele göre sağlık, tüm değişkenlerin bireyin bütünüyle uyum içerisinde olmasıdır. Değişkenler arasında bir uyumsuzluk yaşandığı durumlarda sağlık bu uyumsuzluktan negatif etkilenebilir (5,6).

Çevre: Neuman, çevreyi, bireyi çevreleyen ve etkileyen tüm iç ve dış faktörler olarak tanımlar. Çevre bireyi etkileyebildiği gibi, birey de çevreyi etkileyebilir. Neuman çevreyi iç, dış ve yaratılmış çevre olarak tanımlamaktadır. Bireye ait değişkenler ya da stresörlerden meydana gelen çevre iç çevre, kişiler arası çevre olarak tanımlanırken; bireyin dışındaki değişkenler ya da stresörlerden meydana gelen çevre dış çevredir. Neuman ayrıca, bireye ait, kişiler arası ve birey dışı stresörlerin oluşturduğu çevreyi yaratılmış çevre olarak ifade eder. Birey, iç ve dış çevre arasında uyumu sağlayarak sağlığını sürdürür (10).

Hemşirelik: Modele göre, hemşirelik mesleği bireyi bütüncül bir yaklaşımla ele alır. Hemşirelik bakımı tek boyutlu bir bakım değildir. Bu özelliği ile bireyin dengesini korumasına yardımcı olan koruma girişimleri kavramı ortaya çıkar. Bu kavramın üç boyutu bulunmaktadır. Bu boyutlar;

- Birincil koruma; esas amaç, bireyin değerlendirilmesi ve stresörlerle ilişkili olabilecek risk faktörlerinin tanılanmasıdır. Bu sayede stresörlerle karşılaşma riski en aza indirilmiş olur.

- İkincil koruma; amaç, bireyin stresörlerle karşılaştıktan sonra oluşturduğu yanıtın etkilerini azaltmaktır. Bireyin uyumunun tekrar sağlanabilmesi, iyilik durumuna geri dönebilmesi için, hastalığa ilişkin semptomlar görüldükçe uygulanan girişimleri ve tedaviyi içerir.

- Üçüncül koruma; iyilik halinin uzun süreli olarak sürdürülebilmesi için kişinin desteklenmesini içerir (8). Modeldeki kavramlar ve varsayımlar Şekil 1’de gösterilmiştir.


Olgu Sunumu

Bu çalışmada, Betty Neuman’ın Sistemler Modeli doğrultusunda hazırlanan hemşirelik süreci, Türkiye’nin kentsel bölgesinde bir hastanenin yenidoğan yoğun bakım ünitesinde yatan NEK’li bir prematüre yenidoğanın bakımına entegre edilmiştir. Çalışmada bir olgu yer almaktadır. Hemşirelik sürecinin ilk aşamasında veriler toplanmıştır. Toplanan bilgiler ile hastaya ait veriler, hastanın algıladığı stresörler, hemşirenin hastayla ilgili algıladığı stresörler belirlenmiş ve veriler özetlenmiştir. Verilerin toplanmasının ardından olguya, NANDA tanıları doğrultusunda on farklı hemşirelik tanısı konulmuş, her bir hemşirelik tanısı için beklenen hasta sonuçları, girişimler ve hemşirelik tanısı sonuçları belirlenmiştir (13).


Hastaya Ait Veriler

Verilerin alındığı tarih: 15.01.2018

Adı: Bebek Yaman

Yaşı: 38 gün

Cinsiyeti: K

Tıbbi tanısı: Prematürite, Opere NEK

Gestasyonel yaşı: 24+6 hafta (Ballard 27 hafta)

Doğum tarihi: 8.12.2017

Doğum tipi: Sezaryen doğum (C/S)

Doğum kilosu: 690 gram

Doğum boyu: 51 cm

Kan grubu: A Rh (–)

Apgar skoru: 6/7

Sağlık öyküsü: Preeklamptik anne bebeği olan olgu, doğumdan sonra solunum sıkıntısı ile nazal CPAP’ye alınmış, Fio2 %30’dan %21’e kadar düşülmüştür. Prematürite, RDS ön tanısı ile ileri tetkik ve tedavi amacıyla yatırılmıştır. Hastaneye kabulünde genel durum orta, inlemeli solunum mevcut olan olguda, 1/6 üfürüm mevcuttur.

Aile öyküsü: Anne yaşı: 30, Ev hanımı, G3P2A0K0Y2 

Baba yaşı: 31, Hurdacı

Annenin hastalıkları: Guatr, anemi, hipertansiyon, idrar yolları enfeksiyonu, preeklampsi.

Annenin zararlı alışkanlıkları: Sigara kullanımı (1 paket/gün)


Laboratuvar Bilgileri


Hemogram/Biyokimya

RBC 3,24 10^6/µL (3,5-5,2), hemoglobin 9,1 g/dL (12-16), hematokrit %26,9 (35-49), lökosit 6,69 10^3/µL (4-12), nötrofil %37,7 (50-70), PLT 210 10^3/µL (100-400), Na 139 mEq/L (136-145), K 3,36 mEq/L (3,7-5,5), ALT 12 IU/L (13-45) ürik asit 1,2 mg/dL (3,03-5,8), CRP 2,13 (<0,5) bilirubin (total) 0,40 mg/dL (0,2-1,2).


Bakteriyoloji

Olguda karbapenem dirençli Klebsiella pneumoniae (gaita), Klebsiella pneumoniae (batın içi sıvı) saptanmıştır.


İlaç Tedavisi

Merosid 1 g/10mL 3x1 40 mg, kolimycin 150 mg/2 mL 2x1 4,60 mg, candisept 2 mg/mL 1x1 5,9 mg, RIF 125 mg/1,5mL 1x1 1 mg, kafesit 20 mg/mL 1x1 0,20 mg, clynomycin 500 mg/10 mL 3x1 15 mg, mycamine 50 mg/5 mL 1x1 10 mg, TPN 4,3 cc/h.


Hastanın Algıladığı Stresörler

NSM’de bireyin algıladığı stresörleri belirlemek için bazı sorular yöneltilmelidir. Bu sorular pediatrik hasta grubunda bakım vericiye de yöneltilebilir. Ancak olgunun bakım vericilerinin gelmemesi nedeniyle sorular yalnızca Bebek Yaman’ın hemşiresine yöneltilmiştir.


Hemşirenin Hastayla İlgili Algıladığı Stresörler

 1. En büyük sorununuzun ne olduğunu düşünüyorsunuz?

Bebek Yaman’ın en büyük fizyolojik sorunu şuan ciddi bir enfeksiyonu olması. Bu enfeksiyonu kontrol altına almaya çalışıyoruz. Bir yandan da Bebek Yaman’ın kolostomisini ve insizyon yerini izliyoruz.

 1. Bu durum yaşam tarzınızı nasıl etkiledi?

Enfeksiyonunun olması hem kendisini hem de bizi etkiliyor. Enfeksiyonu nedeniyle ona temas izolasyonu uyguluyoruz. Birçok koruyucu ekipman kullanıyoruz ona dokunurken. İzolasyondan dolayı onunla dokunsal temas sağlayamıyoruz. Sakinleşmesine yardım etmede dokunma yöntemini uygulayamıyoruz. Bu durumun onun üzerinde etkisi olduğunu düşünüyorum.

 1. Daha önce hiç buna benzer bir sorunla karşılaştınız mı? Karşılaştığınız sorun neydi?

Bebek Yaman daha önce de sorunlarla karşılaştı. Hatta direkt olarak sorunlu bir yaşama doğdu. Ailesi bebek buraya yatırıldığı günden beri onu görmeye gelmedi. Sanırım gelmeyecek. Bu durumun onun hayatını şimdiden etkiliyor olması çok üzücü. Biz ona bakım verirken başka bebeklerin malzemelerinden kullanıyoruz. Çünkü ailesi hiçbir malzeme getirmedi.

 1. Mevcut sorununuza dayanarak geleceğiniz konusunda ne düşünürsünüz?

Bebek Yaman’ın gelecekte hem fizyolojik hem de psikolojik sorunlar yaşayacağını düşünüyorum. NEK’inden dolayı kolostomisi olacak. Kısa barsak sendromu gelişme riski de var. Bu durumda birden çok kez opere edilmesi gerekebilir. O bunlarla baş ederken, yanında ona destek olacak bir ailesinin olmaması beni çok üzüyor.

 1. Sorununuzu çözmek için ne yapıyorsunuz ve ne yapabilirsiniz?

Sanırım onun ailesiyle ilgili sorununu çözmede ben bir şey yapamam. Ancak en azından aile büyükleri gelmiş olsaydı belki onlar anne/babayı ikna edebilirlerdi.

 1. Bakım verenlerin (aile, arkadaş ve diğerlerinin) sizin için ne yapmasını istiyorsunuz?

Bebek Yaman eğer olanların farkında olsaydı, ailesinin yanında olmasını ve onun zor zamanlarında destek vermesini isterdi diye düşünüyorum.


Hemşirenin Hastayla İlgili Algıladığı Stresörler

 1. En büyük sorununuzun ne olduğunu düşünüyorsunuz?

Bebek Yaman’ın en büyük fizyolojik sorunu şuan ciddi bir enfeksiyonu olması. Bu enfeksiyonu kontrol altına almaya çalışıyoruz. Bir yandan da Bebek Yaman’ın kolostomisini ve insizyon yerini izliyoruz.

 1. Bu durum yaşam tarzınızı nasıl etkiledi?

Enfeksiyonunun olması hem kendisini hem de bizi etkiliyor. Enfeksiyonu nedeniyle ona temas izolasyonu uyguluyoruz. Birçok koruyucu ekipman kullanıyoruz ona dokunurken. İzolasyondan dolayı onunla dokunsal temas sağlayamıyoruz. Sakinleşmesine yardım etmede dokunma yöntemini uygulayamıyoruz. Bu durumun onun üzerinde etkisi olduğunu düşünüyorum.

 1. Daha önce hiç buna benzer bir sorunla karşılaştınız mı? Karşılaştığınız sorun neydi?

Bebek Yaman daha önce de sorunlarla karşılaştı. Hatta direkt olarak sorunlu bir yaşama doğdu. Ailesi bebek buraya yatırıldığı günden beri onu görmeye gelmedi. Sanırım gelmeyecek. Bu durumun onun hayatını şimdiden etkiliyor olması çok üzücü. Biz ona bakım verirken başka bebeklerin malzemelerinden kullanıyoruz. Çünkü ailesi hiçbir malzeme getirmedi.

 1. Mevcut sorununuza dayanarak geleceğiniz konusunda ne düşünürsünüz?

Bebek Yaman’ın gelecekte hem fizyolojik hem de psikolojik sorunlar yaşayacağını düşünüyorum. NEK’inden dolayı kolostomisi olacak. Kısa barsak sendromu gelişme riski de var. Bu durumda birden çok kez opere edilmesi gerekebilir. O bunlarla baş ederken, yanında ona destek olacak bir ailesinin olmaması beni çok üzüyor.

 1. Sorununuzu çözmek için ne yapıyorsunuz ve ne yapabilirsiniz?

Sanırım onun ailesiyle ilgili sorununu çözmede ben bir şey yapamam. Ancak en azından aile büyükleri gelmiş olsaydı belki onlar anne/babayı ikna edebilirlerdi.

 1. Bakım verenlerin (aile, arkadaş ve diğerlerinin) sizin için ne yapmasını istiyorsunuz?

Bebek Yaman eğer olanların farkında olsaydı, ailesinin yanında olmasını ve onun zor zamanlarında destek vermesini isterdi diye düşünüyorum.


Verilerin Özetlenmesi


İçkişisel faktörler


a) Fizyolojik özellikler-Sistemlerin İncelenmesi

Tablo 2. Olgunun fizyolojik özellikleri

Solunum sistemi: Olgu 16.01.2018 tarihinde nazal entübasyona alınmıştır. Ventilatör modu CMV. SS: 41/dk, PIP: 24, PEEP: 6, FiO2: 30, IT: 0,30.

Gastrointestinal sistem: Olgu oral beslenememektedir. Total parenteral beslenme ile beslenmektedir. Dünya Sağlık Örgütü’nün oral mukozit değerlendirmesine göre grade 0’dadır. Olgu NEK tanısından dolayı opere edilmiştir. Bu nedenle kolostomisi mevcuttur. Kolostomi torbası günde bir kez değiştirilmektedir. Batın yumuşak olarak palpe edilmiştir.

Genitoüriner sistem: Olguda genitoüriner sisteme ilişkin bir sorun yoktur.

Kas-iskelet sistemi: Hasta küvöz içi mobildir.

Deri: İnsizyon ve stoma etrafında deri separe. Günde bir kez pansumanı yapılmaktadır.

Nörolojik sistem: Olgunun refleks muayenesinde glabella, emme, arama, yakalama, adımlama, moro refleksi mevcuttur.

Uyku ve istirahat: Olgunun gece 11-12 saat, gündüz 8-9 saat uyumaktadır.

b)Psikolojik özellikler: Olgu kalabalık bir ünitede bulunmasından ve tedavi/bakım saatlerinde uyuyor olmasından dolayı, kaliteli uykuya sahip değildir. Bu nedenle laterjiktir.

c)Sosyokültürel özellikler: Ailesinden/ebeveyninden uzakta yaşamak zorunda. Otuz yaşındaki çoklu hastalık tanılı annenin ikinci çocuğu. Tanısına bağlı olarak istenmeyen bir çocuk.

d)Gelişimsel özellikler: Otuz sekiz günlük prematüre kız bebek. Erikson’a göre “Temel güvene karşı güvensizlik” dönemi içinde bulunuyor. Bu dönemde bebekler, sağlıklı gelişim göstermek için uyuma, emme ve dolayısıyla temel güven duygusu geliştirme gereksinimi duyarlar. Bebekler, güven duygusu oluşturabilmek için ebeveynlerinin bakımına ihtiyaçları vardır. Temel güvenin desteklenememesi, bebekte güvensizliği ortaya çıkarır. Piaget’ye göre 0-2 yaş dönemi duyusal motor dönemdir. Bebek bu dönemde dış dünyayı keşfederken duyularını, reflekslerini ve motor becerilerini kullanır. Bebek, bu dönemde refleksleri sayesinde uyumunu geliştirir. Duyusal motor dönemde bebeğe rahat giysiler giydirilmeli, dilediğince özgür şekilde hareket etmesine izin verilmelidir. Doğumda nörolojik sistem gelişimi henüz tamamlamadığı için en önemli nörolojik fonksiyonlar reflekslerdir. Reflekslerin normal olması nörolojik sisteminin fonksiyonlarının normal olduğunu gösterir. Nörolojik sistemin gelişimi intrauterin dönemde başlar ve yaşamın ilk dört yılı boyunca sürer. Otonomik sinir sistemi de nörolojik fonksiyonlar açısından önemli yer teşkil eder. Çünkü ilk nefes almayı, asit-baz dengesini ve ısı düzenlemesinin bir bölümünü gerçekleştirir. Sinir sisteminin myelinizasyonu sefalokaudal-proksimodistal (baştan ayağa-merkezden perifere) bir yön izler. İnce ve kaba motor becerilerin gelişimi de bu sıraya göre izlenir. Olgunun refleks muayenesinde glabella, emme, arama, yakalama, adımlama, moro refleksi mevcuttur. Otuz sekiz günlük bir bebek Freud’a göre “oral dönemde” bulunmaktadır. Bu dönemde temel haz kaynağı dil, ağız ve dudaklardır. Ağız yoluyla yapılan işlemler ile enerji boşalır. Freud’a göre emme sadece beslenme amaçlı değildir, aynı zamanda haz verici bir aktivitedir. Bu dönemde bebekler yalnızca en hızlı şekilde haz aldıkları duygulara geri dönmek isteği duyarlar. Bebekler, yalnızca kendi bedenlerinin farkındadırlar. Uyku, bu dönemdeki bebeklerde başlıca narsistik durumdur (13).

e)Spiritüel özellikler: Olgu 38 günlük prematüre bir yenidoğandır. Spiritüel bir özellik gözlemlenmemiştir.


Kişilerarası faktörler

Olgu enfeksiyon bulaştırma riskine rağmen (VRE+, karbapenem dirençli Klebsiella pneumoniae) yenidoğan yoğun bakım ünitesinde yatması dolayısı ile kalabalık bir ortamda bulunmaktadır. Ancak; olgunun optimum şartlarda tek kişilik, izolasyon odasında bakım alması gerekmektedir.


Dış kişisel faktörler

Olgu, yenidoğan yoğun bakım ünitesinde kalabalık bir hasta ve sağlık profesyoneli grubuyla aynı ortamda bulunmaktadır. Ortamın kalabalık ve yoğun olmasından dolayı gürültü ve ışık düzeyleri yüksektir. Gürültü kaynaklı olarak, olgunun birden çok kez irkildiği gözlemlenmiştir.


Hastanın Verilerine Göre Hemşirelik Tanıları ve Girişimleri

Hastanın Verilerine Göre Hemşirelik Tanıları ve Girişimleri (Bakınız Tablo 3).


Tartışma

Bu olgu çalışmasında, özellikle prematürelerde sıklıkla görülen NEK tanısını almış bir yenidoğanın mevcut ve olası sorunlarının çözülmesine ilişkin hemşirelik bakım planı yer almaktadır.

NSM açık sistem odaklı bir modeldir. Bu özelliği ile hemşirelik girişimlerinin holistik bir bakış açısı ile yapılmasını sağlamaktadır. Modelde tüm sistemler, parçalar, alt parçalar ve çevre arasındaki ilişkiler tanımlanmıştır. Bu sayede hemşirelik girişimleri uygun bir çerçeve ile sunulmaktadır (15). Model, hemşirelik kavramını bütüncül bir yaklaşımla ele alması özelliği ile bireyin dengesini korumaya yönelik koruma girişimleri ortaya koymaktadır.

Literatüre bakıldığında ise yapılan çalışmalarda, Neuman’ın Sistemler Modeli’ne göre hemşirelik bakımı ve yönetimi, farklı tanılarla irdelenmiştir.

Ünal ve Vural’ın (5) çalışmasında endometrium kanserli bir olgunun, Bourdenau ve Dee’nin (16) çalışmasında meme kanserli bir olgunun, Özkan ve Öztürk’ün (10) çalışmasında ise pnömoni tanılı bir bebeğin bakımı kuram çerçevesinde incelenmiştir.

Bu olgu sunumunda ise, olgunun fizyolojik, psikolojik, sosyokültürel, gelişimsel, spiritüel özellikleri tüm yönleriyle işlenmiş ve bütüncül bir hemşirelik yaklaşımı sunulmuştur. Çalışmada hastaya ait veriler toplanmış, hastanın ve hemşirenin algıladığı stresörler belirlenmiştir. İç kişisel, kişilerarası ve dış kişisel stresörlerin de belirlenmesiyle stresörlere olan yanıt düzenlenmesi sağlanmıştır (15). Hemşirelik girişimlerinin uygulanmasının ardından ise hemşirelik sonuçları değerlendirilmektedir. Çalışmada, NANDA Sınıflandırma Sistemine göre uygun hemşirelik tanıları koyulmuş, tanılara uygun koruma yöntemleri ve düzeyleri belirlenmiştir. Tanılara yönelik hemşirelik girişimlerinin ardından, hemşirelik sonuçları değerlendirilmiş ve çalışmadaki bütünlük sağlanmıştır (Tablo 3). Bu sayede olgunun hemşirelik bakım planlarına katkı sağlayacağı düşünülmektedir. NSM’nin çok boyutlu olması, modelin sağlık alanındaki birçok profesyonel tarafından kullanılmasına olanak sağlamaktadır. Hemşirelik uygulamaları ve hemşirelik eğitimi için uyarlanabilen oldukça anlaşılır bir modeldir. Kuramın hemşirelik girişimlerine entegre edilmesi sağlandıkça bakım kalitesinin artacağı düşünülmektedir.


Sonuç

NSM’nin hemşirelik bakımında kullanılması olguya planlı bir hemşirelik bakımı sunulmasını sağlar. Böylece optimum iyilik haline ulaşılması, korunması ve sürdürülmesi yoluyla sistemin dengede olması sağlanır. Neuman’ın somutlaştırılmış hemşirelik süreci pediatrik bakım için oldukça uygundur. 

Etik

Hasta Onayı: Çalışmada olgunun hemşiresi çalışma hakkında bilgilendirilmiş olup; sözlü onam alınmıştır. Olgunun bakım vericileri olguyu ziyaret etmemektedir. Klinik sorumlu hemşiresinden bakım vericilerin olguyu hiç ziyarete gelmediği ve olgunun tedavisi sonrasında sahiplenilmeyeceği öğrenildiğinden bakım vericilerden yazılı onam alınamamıştır. Çalışmada kullanılan isim olgunun gerçek ismi değildir.

Hakem Değerlendirmesi: Editörler kurulu ve editörler kurulu dışında olan kişiler tarafından değerlendirilmiştir.

Yazarlık Katkıları

Konsept: S.A.S., F.Y., H.B.Y., Z.B., Veri Toplama veya İşleme: S.A.S., Analiz veya Yorumlama: F.Y., H.B.Y., Z.B., Literatür Arama: S.A.S., F.Y., Yazan: S.A.S.

Çıkar Çatışması: Makalede yazarlar arasında çıkar çatışması bulunmamaktadır.

Finansal Destek: Bu makalenin yazımında finansal destek alınmamıştır.


Resimler

 1. Ertem D. Nekrotizan Enterokolit. In: Yurdakök M. (editors). Rudolph Pediatri, 22. baskı, Ankara, Güneş Tıp Kitabevi 2013, s. 246-9.
 2. Ergün S. Nekrotizan Enterokolit. In: Bolışık B, Yardımcı F, Didişen NA. (editors). Pediatrik Cerrahi Hastasının Hemşirelik Bakımı, 3. baskı, Ankara, Nobel Akademik Yayıncılık 2015, s. 312-95.
 3. Luo L, Dong W, Zhang L, et al. Correlative Factors of the Deterioration of Necrotizing Enterocolitis in Small for Gestational Age Newborns. Sci Rep 2018;8:13.
 4. Chang HY, Chen JH, Chang JH, et al. Multiple strains probiotics appear to be the most effective probiotics in the prevention of necrotizing enterocolitis and mortality: An updated meta-analysis. PLoS One 2017;12:e0171579.
 5. Toprak ÜF, Vural G. Neuman’ın sistem teorisi ile endometrium kanserli bir vakanın incelenmesi. Uluslararası Hakemli Kadın Hastalıkları ve Anne Çocuk Sağlığı Dergisi 2017;10:50-70.
 6. Velioğlu P. Hemşirelikte Kuram ve Kavramlar. 2. baskı. İstanbul: Akademi Basın ve Yayıncılık; 2012, s.395-422.
 7. Lawson TG. Betty Neuman: Systems model. In: Alligood MR. (editors). Nursing Theorists and Their Work. 8th ed. USA: St. Louis: Mosby Elsevier; 2014. p.281-303.
 8. Dağ H, Kavlak O, Şirin A. Neuman sistemler modeli ve infertilite stresörleri. Türkiye Klinikleri J Nurs Sci 2014;6:121-8.
 9. Güner Ö, Kavlak O. Neuman sistemler modeline göre endometriyum kanserli hastanın bakımı: olgu sunumu. Balıkesir Sağlık Bilimleri Dergisi 2015;4: 94-102.
 10. Özkan S, Öztürk C. Neuman’ın sistemler modeli kullanımına bir örnek: pnömonili bir bebeğin hemşirelik bakımı. Acıbadem Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi 2013;4:109-14.
 11. Fawcett J. Contemporary Nursing Knowledge Analysis and Evaluation of Nursing Models and Theories. 2nd ed. Philadelphia: Davis Company; 2005.
 12. Uysal N, Khorshid L, Eşer İ. Neuman sistemler modeline göre bir vaka çalışması. Atatürk Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Dergisi 2009;12:74-81.
 13. Arıkan, D., Çelebioğlu, A., Tüfekçi, F.G. Çocukluk dönemlerinde büyüme ve gelişme. Zeynep Conk, Zümrüt Başbakkal, Hatice Bal Yılmaz, Bahire Bolışık (Ed). Pediatri hemşireliği içinde, 2. Baskı, 2018, s. 83-6. İstanbul: Akademisyen Kitabevi.
 14. Carpenito-Moyet LJ. Nursing Diagnosis [Hemşirelik Tanıları El Kitabı]. Erdemir F. (translator). İstanbul: Nobel Tip Kitabevi; 2012.
 15. Alkaya SA. Betty Neuman: Sistemler Modeli. In: Karadağ A, Çalışkan N, Baykara ZG. (editörler). Hemşirelik Teorileri ve Modelleri. İstanbul: Akademi Basın ve Yayıncılık; 2017. p. 444-63.
 16. Bourdenau L, Dee V. Assessment of chemotherapy-induced nausea and vomiting in women with breast cancer: a Neuman systems model framework. Res Theory Nurs Pract 2013;27:296-304.