Özgün Araştırma

Mortal Seyreden Kritik Hastalarda Çoklu İlaç Dirençli Enfeksiyonlarının ve Sepsisin Değerlendirilmesi

10.4274/tybd.galenos.2021.62533

  • Fatma İrem Yeşiler
  • Çağla Yazar
  • İrem Ulutaş Ordu
  • Helin Şahintürk
  • Tuğba Yanık Yalçın
  • Pınar Zeyneloğlu

Gönderim Tarihi: 31.08.2021 Kabul Tarihi: 13.12.2021 J Turk Soc Intens Care 0;0(0):0-0 [e-Pub]

Amaç:

İlaca dirençli enfeksiyonlara bağlı sepsis, yoğun bakım ünitesinde (YBÜ) yüksek mortalite oranları ile ilişkilidir. Bu çalışmanın amacı, YBÜ’de bir yıl içerinde ölen kritik hastaların demografik özelliklerini, sepsis ve çoklu ilaç dirençli enfeksiyonlara bağlı (XDR) ölümlerin prevalansının belirlenmesidir.

Gereç ve Yöntem:

1 Ocak 2019-2020 tarihleri arasında YBÜ’ de ölen hastaların verileri retrospektif incelendi.

Bulgular:

YBÜ’ ne kabul edilen 525 hastadan 269’ u öldü. Ölen hastaların 115’i (%56.1) dahili, 118’i (%43.9) cerrahi YBÜ’ ndeydi. Yaş ortalamaları 70.5 ± 15 yıl olup 126’sı (%46.8) kadındı. Yoğun bakıma yatışta ortalama APACHE II, GKS, SOFA skorları sırasıyla 23.4±20.9, 9.8±4.4 ve 8.2 ± 3.6 idi. YBÜ’ne yatış nedenleri solunum yetmezliği (%34.9), nörolojik disfonksiyon (%19), sepsis (%17.8) ve kardiyovasküler yetmezlik (%16) idi. Enfeksiyon 231 (%85.9) hastada görüldü. Sepsis tanısı ile ölen 109 (%40,5) hastanın 48’i (%40) sepsis tanısı ile YBÜ’ ne yatırıldı. En sık solunum sistemi enfeksiyonları saptandı (%34.6). 170 hastada (%63.2) septik şok görüldü ve bunların 61’inde (%22.7) renal replasman tedavisi gerekti. XDR, ölen hastaların %34.6’sında XDR enfeksiyon gelişti ve YBÜ’ne yatmadan önce antibiyotik kullananlarda görülmesi sıklığı daha fazlaydı (p=0.02). YBÜ’ne kabul edilmeden önceki ortalama hastanede kalış süresi ve YBÜ’de kalış süresi sırasıyla 22±25,8 ve 10.1±12,7 gün idi. Dahili YBÜ’ de ölen hasta sayısı cerrahi YBÜ’ de ölenlerden daha fazlaydı (p=0.018).

Sonuç:

Dahili YBÜ’ de ölen kritik hasta sayısı cerrahi YBÜ’ de ölenlerden daha fazlaydı. Ölen kritik hastaların %40’ına sepsis teşhisi kondu ve bunların 1/3’ünde XDR enfeksiyonu vardı. YBÜ’ ne yatmadan önce antibiyotik kullanan hastalarda XDR enfeksiyonları daha sıktı.

Anahtar Kelimeler: Çoklu ilaç direnci, sepsis, ölen kritik hasta, yoğun bakım ünitesi