Özgün Araştırma

Moderate ARDS’li COVİD-19 Hastalarında Entübasyon ve Mortalite İlişkisi, Sekonder Bakteriyel Enfeksiyon Durumu

10.4274/tybd.galenos.2022.37450

  • Derya Tatlısuluoğlu
  • Gülçin Hilal Alay
  • Kadir Bulut
  • Burcu İleri Fikri
  • Alev Öztaş
  • Güldem Turan

Gönderim Tarihi: 02.05.2022 Kabul Tarihi: 06.07.2022 J Turk Soc Intens Care 2022;20(1):108-116

Amaç:

Şiddetli akut solunum sendromu koronavirüs hastalığı (COVID) virüsünün neden olduğu akut solunum sıkıntısı sendromu (ARDS) hastaları üzerinde yapılan çok sayıda çalışmada, entübe hastalarda ölüm oranı yüksek bulunmuştur. Bu çalışmanın amacı, COVID polimeraz zincirleme reaksiyonu pozitif ARDS olan hastalarda entübasyonun mortaliteyi nasıl etkilediği ve PaO2/Fi02’nin 100-150 mmHg olduğu (moderate), entübasyon kararında zorlanılan hasta grubunda entübasyon ile mortalite arasındaki ilişkiyi anlamaya çalışmaktır.

Gereç ve Yöntem:

Hasta bilgileri hastane bilgisayar veri tabanından ve hasta dosyalarından retrospektif olarak incelenerek elde edildi. Üç yüz on üç hasta çalışmaya dahil edildi. Hastalar yoğun bakıma yatışlarının ilk 24 saatinden sonraki entübasyon durumuna göre ve PaO2/Fi02’nin 100-150 mmHg (moderate ARDS) olduğunda entübasyon durumuna göre entübe ve non-entübe olacak şekilde iki gruba ayrıldı.

Bulgular:

İlk 24 saatten sonra entübe edilen hasta grubunda mekanik ventilatör gün sayısı 9,15±8,58 (p<0,001), yoğun bakım gün sayısı 14,15±10,33 (p<0,001) ve hastane gün sayısı 18,33±12,13 (p<0,05) idi ve non-entübe gruba göre daha uzun ve istatistiksel olarak anlamlıydı. Ayrıca bu hastaların 140’ı (%80,92) kaybedildi (p<0,001). Moderate ARDS’li entübe grupta mekanik ventilatör gün sayısı 8,87±8,51, yoğun bakım gün sayısı ise13,53±9,6 idi ve entübe olmayan gruptan daha uzun ve istatistiksel olarak anlamlıydı (p<0,001). Ayrıca tüm entübe hastaların 80’inde (%68,4), moderate ARDS’li entübe hastaların ise 60’ında (%37,5) sekonder bakteriyal enfeksiyon mevcuttu (p<0,001) ve mortalite oranları da daha yüksekti (p<0,001).

Sonuç:

Tüm entübe COVID-2019’lu hastalarda moderate ARDS’li olgular da dahil olmak üzere sekonder bakteriyel enfeksiyon daha fazla ve mortalite oranları ise daha yüksek tespit edilmiştir.

Anahtar Kelimeler: Akut solunum sıkıntısı sendromu, koronavirüs, entübasyon, sekonder bakteriyel enfeksiyon

Tam Metin (İngilizce)