Özgün Araştırma

Koronavirüs Hastalığı-2019’un Erken Döneminde Yoğun Bakım Ünitesi ve Ameliyathane Çalışanlarının Bilgi Düzeyi: Türkiye’den Kesitsel Anket

10.4274/tybd.galenos.2020.46855

  • Canan Yılmaz
  • Ayşe Neslihan Balkaya
  • Filiz Ata
  • Halil Erkan Sayan
  • Ümran Karaca
  • Sami Yılmaz
  • Çağdaş Baytar

Gönderim Tarihi: 05.08.2020 Kabul Tarihi: 25.10.2020 J Turk Soc Intens Care 2021;19(1):24-32

Amaç:

Koronavirüs çok bulaşıcı olduğu için koronavirüs hastalığı-2019 (COVID-19) ile mücadelede önleyici tedbirler ön plandadır. Yüksek hastalık prevalansı, hasta sayısındaki hızlı artış ve artan ek iş yükü, sağlık çalışanlarına bulaşma riskini artırır. Bu çalışmada, yoğun bakım ünitesi (YBÜ) ve ameliyathane çalışanlarının COVID-19 hakkındaki bilgi düzeylerini değerlendirmeyi amaçladık.

Gereç ve Yöntem:

Çalışmada YBÜ ve/veya ameliyathanede 480 gönüllü sağlık çalışanlarının cevapladığı sorular analiz edildi. Katılımcılar COVID-19’da sağlık çalışanlarının bilgi düzeyini ölçen, 29 sorudan oluşan anketi elle veya internet üzerinden tamamladılar.

Bulgular:

Anketimize hemşire (%38,2), doktor (%27,7), anestezi teknisyeni (%18,1) ve temizlik personeli (%15,8) olmak üzere toplam 480 sağlık çalışanı katıldı. “Koronavirüsün bulaşma riskleri nelerdir?” sorusu: 61-80 yaş arasında olmak (%90,6), ek hastalıklara sahip olmak (%89,2) ve sağlık çalışanı olmak (%85,6) olarak yanıtlandı. Tüm katılımcıların sadece %46,9’una COVID-19 hakkında kurum içi eğitim verildiği belirlenmiştir. Katılımcıların %61,6’sı COVID-19’da hastane prosedürü olduğunu belirtmiştir. Sosyal medya (%81,9) bilgi almanın en yaygın yoluydu. Katılımcıların %74,8’i COVID-19 konusunda endişeliydi. Katılımcıların %63,4’ü sadece hasta ile temas ettiklerinde cerrahi maske taktıklarını söylemiştir.

Sonuç:

Sağlık hizmetlerinde sürekliliği sağlamak için, şüpheli/kesin COVID-19 ile temas halinde olan sağlık çalışanlarının özellikle de temizlik personellerinin kişisel koruyucu ekipmanları etkin bir şekilde kullanmaları, pandemi hakkında düzenli aralıklarla kurum içi eğitim programlarına katılmaları ve rutin olarak taranmaları gerektiğini düşünüyoruz.

Anahtar Kelimeler: COVID-19, anketler ve sorular, bilgi, sağlık hizmetleri, kurum içi eğitim

Tam Metin (İngilizce)