Özgün Araştırma

Genel Yoğun Bakım Ünitesine Kabul Edilen Hematolojik Maligniteli Hastaların Değerlendirilmesi - Özelleşmiş Hematolojik YBÜ Olmalı mı?

10.4274/tybd.galenos.2022.38358

  • Murat Küçük
  • Mehmet Celal Öztürk
  • Boran Yavuz
  • Bişar Ergün
  • Mehmet Nuri Yakar
  • Bilgin Cömert
  • Ali Necati Gökmen
  • İnci Alacacıoğlu
  • Begüm Ergan

Gönderim Tarihi: 21.03.2022 Kabul Tarihi: 24.05.2022 J Turk Soc Intens Care 2023;21(1):16-24

Amaç:

Yeni tedavi modaliteleri ile birlikte, hematolojik maligniteli (HM) hastaların genel sağkalımı yıllar içinde artmıştır. Ancak yoğun bakım ünitesi (YBÜ) mortalitesi hala yüksektir. Bu çalışmanın amacı, Türkiye’de bir merkezde YBÜ’ye yatırılan HM hastalarının klinik özelliklerini, tedavi yöntemlerini ve sonuçlarını değerlendirmektir.

Gereç ve Yöntem:

Ocak 2013 ve 2020 tarihleri arasında YBÜ’ye yatırılan HM’li hastalar geriye dönük olarak değerlendirildi. HM’li toplam 172 erişkin hasta çalışmaya dahil edildi.

Bulgular:

Hastaların ortanca yaşı 60 (47-67), başvuru Akut Fizyoloji ve Kronik Sağlık Değerlendirmesi-II skoru 30 (26-32), Sıralı Organ Yetmezliği Değerlendirmesi skoru 10 (7-12) idi. Yüz yetmiş iki hastanın 60’ı (%34,9) yeni tanı, 16’sı (%9,3) remisyon ve 96’sı (%55,8) relaps/refrakter hastalık olarak değerlendirildi. YBÜ’ye yatış nedeni çoğunlukla akut solunum yetmezliği (%62,5) ve/veya şok (%42,3) nedeniyleydi. Kırk yedi (%27,3) hastaya kök hücre nakli yapıldığı ve 59 (%34,3) hastanın nötropenik olduğu saptandı. Bunların 143’ünün (%83,2) yoğun bakıma entübe olarak kabul edildiği ve 159’unun (%92,4) yoğun bakımdayken vazopressör ihtiyacının olduğu saptandı. On üç (%7,5) hastaya sadece fiberoptik bronkoskopi-bronkoalveolar lavaj örneklemesi ile tanı konuldu ve sonuçlara göre %85 oranında tedavinin değiştiği saptandı. Hastaların yoğun bakım ihtiyacı belirlendikten sonra 28. saatte (11-55) yoğun bakıma alındıkları görüldü. Yoğun bakım mortalitesi %94,3 (163) idi.

Sonuç:

HM hastaları için, kritik hastalığın erken tespiti ve YBÜ’ye hızlı kabulü önemlidir. Yoğun bakım uzmanları ve hematologlar tarafından sağkalımı artırma açısından YBÜ’ye erken kabul kriterlerini değerlendirmek için ortak çalışmalara ihtiyaç vardır. Hematoloji kliniklerinde bu hastalara özel YBÜ’leri tahsis edilerek sağkalım artabilir.

Anahtar Kelimeler: Hematolojik maligniteler, yoğun bakım, mortalite, kabul süresi

Tam Metin (İngilizce)