Özgün Araştırma

Gebe Kadınlarda Ağır COVİD-19 Enfeksiyonu ve Yoğun Bakım Ünitesine Kabul için Bir Tahmin Modeli

10.4274/tybd.galenos.2023.07088

  • İsa Kılıç
  • Handan Ankaralı
  • Gültekin Adanaş Aydın
  • Serhat Ünal
  • Hilal Gülsüm Turan Özsoy

Gönderim Tarihi: 28.07.2022 Kabul Tarihi: 09.02.2023 J Turk Soc Intens Care 0;0(0):0-0 [e-Pub]

Amaç:

Bu çalışmada Covid-19 tanılı gebe ve postpartum kadınların yoğun bakım ihtiyacını ön görebilecek tahmin modeli oluşturulması amaçlanmıştır.

Gereç ve Yöntem:

Tek merkezli ve retrospektif olarak planlanan çalışma Nisan 2020 ve Aralık 2021 tarihleri arasında COVİD-19 tanılı ve obstetri kliniğine kabul edilen 18 yaş üzeri gebe ve postpartum hastalar ile yapıldı. Tahmin modeli oluşturulması için hastaların klinik özellikleri, laboratuvar değerleri ve radyolojik özellikleri kaydedildi. Tahmin için iki farklı çok değişkenli lojistik regresyon modeli ve Naive Bayes sınıflandırma algoritması kullanıldı. Geliştirilen tahmin modellerinin sonuçları nomogram ile özetlendi ve tahmin başarıları ROC eğrisi ile değerlendirildi.

Bulgular:

Çalışmaya 436 gebe ve postpartum hasta dahil edildi. Yoğun bakıma yatırılan 51 hastadan 12’si exitus oldu.Yoğun bakıma yatış risk faktörlerini belirlemek için oluşturduğumuz üç faklı sınıflama modellinin spesifitelerinin %95’in üzerinde ve sensitivitelerinin sırasıyla %70.6, %86.3 ve %87 olduğu belirlendi. Ayrıca AUROC değerlerinin modeller için sırasıyla 0.94, 0.941 ve 0.978 olduğu bulundu. Yüksek prokalsitonin seviyesi, ateş, dispne ve orta-ağır radyolojik tutulum varlığının gebe ve post partum kadınlarda yoğun bakım yatışı ile ilişkili risk faktörleri olarak belirlendi.

Sonuç:

Geliştirdiğimiz risk modelinin uygulanması kolay ve erken dönemde ağır COVID-19 hastalık riski taşıyan gebeleri belirlemeye ve önlem alınmasına yardımcı olacağı düşünülmektedir.

Anahtar Kelimeler: Covid-19, mortalite, gebe, yoğun bakım ünitesi, SARS CoV-2