Özgün Araştırma

COVİD-19’lu Kritik Hastalardaki Ölüm Oranları ile Beslenme Faktörleri Arasında Bir İlişki Var mıdır?

10.4274/tybd.galenos.2022.92905

  • Özlem Öner
  • Begüm Ergan
  • Mehmet Çağatay Gürkök
  • Murat Küçük
  • Oya Özlem Eren-Kutsoylu
  • Erdem Yaka
  • Ali Necati Gökmen

Gönderim Tarihi: 04.04.2022 Kabul Tarihi: 11.08.2022 J Turk Soc Intens Care 2023;21(2):74-82

Amaç:

Bu çalışmadaki amacımız, koronavirüs hastalığı-2019'lu (COVİD-19) kritik hastaların yoğun bakım ünitesinde (YBÜ) tedavi edilirken hedeflenen kaloriye (ATC) ulaşıp ulaşmadığını ve bunun modifiye nutrik skoru (mNUTRIC) ve mortalite ile ilişkisini incelemekti.

Gereç ve Yöntem:

Hastalar YBÜ’de kaldıkları süre içerisinde hedeflenen kaloriye ulaşılıp ulaşılmadığına (ATC grubu) ve sağlanamamasına (NATC grubu) göre iki gruba ayrıldı. Hastaların mNUTRIC skorları, YBÜ ve hastane mortalite oranları her iki grup için karşılaştırıldı.

Bulgular:

ATC grubundaki hasta sayısı 59 (%63,4), NATC gruptaki hasta sayısı ise 34 (%36,6) idi. Başvuru anında mNUTRIC puanları ATC grubunda 3 (2-4) ve NATC grubunda 5 (4-6) olarak bulundu. Çok değişkenli regresyon analizinde mNUTRIC puanı 5 ve üzeri (p<0,01), hemodinamik instabilite (p=0,02) ve erkek cinsiyet (p=0,04) NATC için bağımsız risk faktörleri olarak anlamlı bulundu. YBÜ ve hastane mortalitesi NATC grubunda ACT grubuna göre daha yüksekti (sırasıyla p<0,01, p<0,03).

Sonuç:

YBÜ’de tedavi edilen kritik durumdaki COVİD-19 hastalarında hedeflenen kaloriye ulaşamama ve yüksek mNUTRIC puanı mortalite ile ilişkilendirilebilir.

Anahtar Kelimeler: Beslenme, hedeflenen kalori, yoğun bakım, modifiye nutrik skor, mortalite

Tam Metin (İngilizce)