Özgün Araştırma

COVİD-19 Olgularında BT ile Değerlendirilen Kardiyovasküler ve Metabolik Risk Faktörleri

10.4274/tybd.galenos.2022.18199

  • Esra Meltem Kayahan Ulu
  • Özlem Terzi

Gönderim Tarihi: 31.12.2021 Kabul Tarihi: 01.04.2022 J Turk Soc Intens Care 2022;20(1):39-47

Amaç:

Bu çalışmanın amacı koronavirüs hastalığı-2019 (COVİD-19) olgularında risk faktörü olabilecek toraks bilgisayarlı tomografi (BT) tetkiki ile değerlendirilen bazı ölçülebilen parametrelerin dökümente edilmesidir.

Gereç ve Yöntem:

Çalışmada COVİD-19 olguları retrospektif olarak incelendi ve 3 grup oluşturuldu. Grup 1 COVİD-19 pnömonisi nedeni ile normal servislerde veya evde tedavi olan olgular, grup 2 COVİD-19 pnömonisi olan ve yoğun bakım ünitesine (YBÜ) alınan ve yaşayan olgular, grup 3 ise COVİD-19 pnömonisi sonrası eks olan olgulardan oluştu. BT tetkikinde aorta (A) ve pulmoner arter (PA) çapı, PA/A oranı, kardiyotorasik oran (KTO), yağ kas oranı, paraspinal kas densitesi gibi COVİD-19 enfeksiyonu için risk olarak kabul edilen parametreler değerlendirildi.

Bulgular:

Olguların ortanca yaşı 67 yıl idi (Q1: 58-Q3: 75). Olguların %60,6’sı (n=143) erkek hastalardı. Multivariate analizde KTO, erkek ve bayan olgular için YBÜ’ye başvuruda tespit edilen tek risk faktörü idi. Ek olarak COVİD-19’lu erkek olgularda KTÖ ölüm riski ile ilişkili olarak bulunan tek parametre idi. Tüm olgularda PA çapı normalden daha yüksek bulundu. Diğer incelenen parametrelerde gruplar arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark saptanmadı.

Sonuç:

KTO, COVİD-19 olgularının değerlendirilmesinde potansiyel bir risk faktörüdür. PA çapı tüm olgularda yüksek olup akciğer enflamasyonunun bir bulgusu olabilir.

Anahtar Kelimeler: BT, COVİD-19, metabolik

Tam Metin (İngilizce)