Özgün Araştırma

COVİD-19 ile Enfekte Gebe ve Lohusalarda Varyantların ve Aşının Mortalite Üzerindeki Etkisi

10.4274/tybd.galenos.2022.56823

  • Gülçin Hilal Alay
  • Derful Gülen
  • Alev Öztaş
  • Güldem Turan

Gönderim Tarihi: 25.07.2022 Kabul Tarihi: 16.08.2022 J Turk Soc Intens Care 2023;21(1):48-54

Amaç:

Gebelikle ilişkili anatomik, fizyolojik ve immünolojik değişiklikler nedeniyle gebeler koronavirüs hastalığı-2019’a (COVİD-19) bağlı morbidite ve mortalite açısından risk altındaki popülasyonlardan biridir. Yoğun bakımda takip edilen gebe ve lohusa kadınların durumları ile ilgili yeterli çalışma bulunmamaktadır. Bu çalışmanın amacı, toplumda alfa varyasyonundan delta varyasyonuna geçiş sırasında yoğun bakım ünitesinde izlenen hamile ve lohusa kadınlarda varyant durumu, aşı durumu ve mortalite arasında bir bağlantı olup olmadığını görmekti.

Gereç ve Yöntem:

Çalışma 1 Ağustos 2021 ile 1 Şubat 2022 tarihleri arasında gerçekleştirilen 6 aylık prospektif gözlemsel bir çalışma olarak tasarlandı. Yaş, mevcut komorbiditeler, aşılanma durumu, gravida, parite, gebelik haftası (hamileler için), varyant durumu, doğum şekli (sezaryen veya normal doğum) ve yoğun bakım ünitesindeki COVİD-19 tıbbi tedavilerinin tümü kaydedildi.

Bulgular:

Gözlem süresi boyunca, çalışmaya kırk hasta alındı. Hastaların yaş ortalaması 30,9±5,2 idi. Gebe hastaların medyan gebelik haftası 32 hafta 2 gündü. Hastaların 30’unda eşlik eden hastalık bulunmazken, ikisinde gestasyonel diyabet, dördünde hipotiroidi, üçünde kronik hipertansiyon ve birinde Wilson hastalığı vardı. Hastaların %37,5’inde entübasyon gerekti. Yoğun bakımda yapılan takipte on hasta hayatını kaybetti. Yoğun bakım yatış süresi burada ortalama 12,1±11,8 gün olarak tespit edildi. Alfa varyantı olan 36 hastanın 7’si (%19,4), delta varyantı olan 4 hastanın 3’ü (%75) mortaliteyle sonuçlandı ve aradaki fark istatistiksel olarak anlamlıydı (p=0,042).

Sonuç:

Yoğun bakım ünitesine kabul edilen gebe popülasyonda delta varyantı daha yüksek bir ölüm oranı ile ilişkilendirilmiştir. Araştırmamızda yoğun bakım ünitesine kabul edilen gebelerde aşılanma oranının oldukça düşük olduğunu tespit ettik.

Anahtar Kelimeler: COVİD-19 aşısı, COVİD-19 varyantları, mortalite, gebelik, SARS-CoV-2

Tam Metin (İngilizce)