Özgün Araştırma

COVID-19’lu Kritik Hastalardaki Ölüm Oranları ile Beslenme Faktörleri Arasında Bir İlişki Var mıdır?

10.4274/tybd.galenos.2022.92905

  • Özlem Öner
  • Begüm Ergan
  • Mehmet Çağatay Gürkök
  • Murat Küçük
  • Oya Özlem Eren-Kutsoylu
  • Erdem Yaka
  • Ali Necati Gökmen

Gönderim Tarihi: 04.04.2022 Kabul Tarihi: 11.08.2022 J Turk Soc Intens Care 0;0(0):0-0 [e-Pub]

Amaç:

Bu çalışmadaki amacımız, COVID-19’lu kritik hastaların yoğun bakım ünitesinde (YBÜ) tedavi edilirken hedeflenen kaloriye (ATC) ulaşıp ulaşmadığını ve bunun modifiye Nutric skoru (mNUTRIC) ve mortalite ile ilişkisini incelemekti.

Gereç ve Yöntem:

Hastalar yoğun bakımda kaldıkları süre içerisinde hedeflenen kaloriye ulaşılıp ulaşılmadığına (ATC grubu) ve sağlanamamasına (NATC grubu) göre iki gruba ayrıldı. Hastaların mNUTRIC skorları, YBÜ ve hastane mortalite oranları her iki grup için karşılaştırıldı.

Bulgular:

ATC grubundaki hasta sayısı 59 (%63,4), hedef kaloriye (NATC) ulaşamayan gruptaki hasta sayısı ise 34 (%36,6) idi. Başvuru anında mNUTRIC puanları ATC grubunda 3 (2-4) ve NACT grubunda 5 (4-6) olarak bulundu. Çok değişkenli regresyon analizinde mNUTRIC puanı 5 ve üzeri (p<0.01), hemodinamik instabilite (p=0.02) ve erkek cinsiyet (p=0.04) NATC için bağımsız risk faktörleri olarak anlamlı bulundu. YBÜ ve hastane mortalitesi NACT grubunda ACT grubuna göre daha yüksekti (sırasıyla p<0.01, p<0.03).

Sonuç:

Yoğun bakım ünitesinde tedavi edilen kritik durumdaki COVID-19 hastalarında hedeflenen kaloriye ulaşamama ve yüksek mNUTRIC puanı mortalite ile ilişkilendirilebilir.

Anahtar Kelimeler: Beslenme, hedeflenen kalori, yoğun bakım, modifiye nutrik skor, mortalite