Özgün Araştırma

COVID-19 ARDS ve Ağır COVID Pnömonisi Hastalarında Favipiravir Mortaliteyi Azaltır Mı?

10.4274/tybd.galenos.2021.04706

  • Khin Zar Li Aung
  • Rabia Yılmaz
  • Ezgi Güngördü
  • Sinan Aşar
  • Yasemin Tekdos Şeker

Gönderim Tarihi: 11.05.2021 Kabul Tarihi: 08.12.2021 J Turk Soc Intens Care 2021;19(1):102-109

Amaç:

Virüse özgü antiviral tedavi olmamakla birlikte, favipiravir Mayıs 2020’de ülkemizde antiviral olarak tedavi rutinine girmiştir. Bu çalışmada yoğun bakım ünitesinde şiddetli akut solunum sendromu koronavirüs 2 (SARS-CoV-2) akut solunum sıkıntısı sendromlu (ARDS) hastalarda favipiravir antiviral rejiminin mortalite ve morbidite üzerindeki etkileri değerlendirildi.

Gereç ve Yöntem:

Yoğun bakım ünitesine kabul edilen hastalar, favipiravir alanlar (grup F; n=208) ve almayanlar (grup N; n=101) olarak iki gruba ayrıldı. Olguların tedavisi güncel ulusal kılavuzlara göre düzenlendi. Metavision/QlinICU Yoğun Bakım Ünitesi’nde Klinik Karar Destek Yazılımı; Akut Fizyoloji ve Kronik Sağlık Değerlendirmesi-II, komorbidite, Sıralı Organ Yetmezliği Değerlendirmesi skoru, aspartat aminotransferaz, alanin aminotransferaz, üre, kreatinin, laktat dehidrogenaz, ferritin, C-reaktif protein (CRP), prokalsitonin, Pro-BNP, D-dimer, fibrinojen, beyaz kan hücresi, nötrofil sayısı (NEU), lenfosit sayısı (LYM), NEU/LYM, CRP, t1 kabulü (0. saat), akut faz parametrelerinin t2 takip (24. saat) ve t3 (taburcu veya eks) değerleri, Yapısal Sorgulama Dili (Structured Query Language) sorguları ile elde edilir. Birincil sonuç mortalitedir; ikincil sonuçlar, ilaca bağlı olası organ toksisiteleri, akut faz reaktanlarının seviyesinde ani değişiklik, sürekli renal replasman tedavisi (CRRT) gereksinimi, hastanede kalış süresi, ventilatöre bağlı günlerdir.

Bulgular:

Çalışmada 108 kadın (%35), 201 erkek (%65), toplam 309 olgu değerlendirildi. Grupların demografik verilerinde komorbidite sıklığı, mortalite oranı, CRRT ihtiyacı ve sekonder enfeksiyon arasında istatistiksel olarak anlamlı fark bulunmadı. F grubu olgularda t1 ve t3 ölçümleri arasında 107,66±628,99 birimlik ortalama artış istatistiksel olarak anlamlı bulundu. F grubunda takip süresince nötrofil/lenfosit oranı (NLO) ve son NLO başlangıç değerinden düşük bulundu.

Sonuç:

SARS-CoV-2 ARDS tedavisinde kullanılan favipiravirin mortaliteyi önlemede üstünlüğü olmadığı belirlendi.

Anahtar Kelimeler: Favipiravir, COVID-19, ARDS, mortalite

Tam Metin (İngilizce)