Özgün Araştırma

Cerrahi Yoğun Bakımlarda Santral Kateter İlişkili Kan Dolaşımı Enfeksiyonunu Önlemede Bakım Paketi Yaklaşımının Etkisi

10.4274/tybd.galenos.2021.44154

  • Eda Akyol
  • İkbal Çavdar

Gönderim Tarihi: 13.10.2020 Kabul Tarihi: 23.08.2021 J Turk Soc Intens Care 2022;20(3):138-147

Amaç:

Hasta güvenliği için önemli bir tehdit olan sağlık hizmeti ilişkili enfeksiyon oranları hastaneye yatan hastaların en sık karşı karşıya kaldığı komplikasyonlardan biridir. Sağlık hizmetlerinde sağlık hizmeti ilişkili enfeksiyonlar için artan kaygı, kanıta dayalı rehberlerin geliştirilmesinde uyarıcı etken olmuştur. Bu çalışma cerrahi yoğun bakım ünitelerinde santral venöz kateter (SVK) ilişkili kan dolaşımı enfeksiyonlarının önlenmesinde bakım paketi yaklaşımının etkisini belirlemek amacıyla gerçekleştirildi.

Gereç ve Yöntem:

Yarı deneysel kontrol gruplu bir çalışma olarak planlanan araştırma, Eylül 2017 ve Ekim 2018 tarihleri arasında cerrahi yoğun bakım ünitelerinde yatan, SVK’si bulunan ve örneklem özelliklerini karşılayan 163 hasta (83 deney, 80 kontrol) ile gerçekleştirildi. Deney grubuna SVK bakımında Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi tarafından önerilen bakım paketi uygulandı.

Bulgular:

Hastaların %23,3’ünde hastane enfeksiyonu belirti ve bulguları gözlendiği, kateter ucu kültürlerinin %25,2’sinde üreme olduğu, en fazla üreyen mikroorganizmanın Staphylococcus epidermidis (%58,5) olduğu, %4,9’unda SVK ilişkili kan dolaşımı enfeksiyonu geliştiği, enfeksiyon gelişen hastaların tamamının bakım paketi uygulanmayan hastalar olduğu belirlendi.

Sonuç:

Bakım paketi yaklaşımının SVK ilişkili kan dolaşımı enfeksiyonunu önlemede etkili olduğu bulundu.

Anahtar Kelimeler: Santral venöz kateter, yoğun bakım ünitesi, enfeksiyon, hasta bakım paketi

Tam Metin (İngilizce)