Özgün Araştırma

Cerrahi Yoğun Bakım Hastalarının Ağrılı İşlemler Sırasında Ağrı Davranışları ve Fizyolojik Parametreleri

10.4274/tybd.galenos.2022.72621

  • Yeliz Sürme
  • Hatice Yüceler Kaçmaz
  • Özlem Ceyhan
  • İlker Yılmaz

Gönderim Tarihi: 15.12.2021 Kabul Tarihi: 19.04.2022 J Turk Soc Intens Care 2023;21(1):8-15

Amaç:

Bu araştırma ameliyat sonrası cerrahi yoğun bakımda mekanik ventilatöre bağlanmış hastaların ağrı davranışlarının ve fizyolojik parametrelerinin belirlenmesi amacıyla yürütülmüştür.

Gereç ve Yöntem:

Yüz yetmiş altı hasta ile tamamlanan araştırma, tanımlayıcı ve gözlemsel tiptedir. Verilerin toplanmasında hasta tanıtım formu, fizyolojik parametreler takip formu, davranışsal ağrı ölçeği (DAÖ) ve Ramsey sedasyon skalasından yararlanılmıştır. Verilerin analizinde; tanımlayıcı istatistikler, tekrarlı ölçümlerde İki-Yönlü varyans, Friedman analizi, post-hoc Bonferroni analizi, Tek-Yönlü varyans analizi, Kruskal-Wallis analizi ve Spearman korelasyon analizi kullanılmıştır.

Bulgular:

Pozisyon değişikliği, yara bakımı ve aspirasyon, yapılırken DAÖ ortalaması, nabız ve ortalama arter basıncı (OAB) yükselmiştir; oksijen satürasyonu ise düşmüştür (p<0,001). Yara bakımı yapılırken DAÖ ortalaması ile nabız ve OAB arasında pozitif yönlü orta düzeyde bir ilişki saptanmıştır (sırasıyla r=0,306; p=0,033; r=0,447; p=0,001). Aspirasyon yapılırken ise sadece DAÖ ortalaması ile oksijen satürasyonu arasında negatif yönlü orta düzeyde bir ilişki bulunmuştur (r=-0,389; p=0,000).

Sonuç:

Mekanik ventilatöre bağlanmış bireylerin yara bakımı, pozisyon değişikliği ve aspirasyon yapılırken ağrı yaşadıkları ortaya konmuştur. Ağrı sonucu ortaya çıkan fizyolojik parametreler ve davranışsal belirtiler beraber analiz edilmelidir. Ağrı yönetiminde farmakolojik ve farmakolojik olmayan hemşirelik girişimleri ile ağrı dindirilmelidir.

Anahtar Kelimeler: Yoğun bakım, ağrı, ağrılı işlem, ağrı değerlendirmesi, fizyolojik parametreler

Tam Metin (İngilizce)