Özgün Araştırma

Bilgisayarlı Toraks Tomografisinin Kritik COVID-19 Hastalarının Mortalitesi Üzerine Tahmin Değeri

10.4274/tybd.galenos.2022.68552

  • Elif Bombacı
  • Kemal Tolga Saraçoğlu
  • Ömer Aydıner
  • Fulya Ciyiltepe
  • Ayten Saraçoğlu
  • Ebru Dülger İliş
  • Recep Demirhan

Gönderim Tarihi: 20.01.2022 Kabul Tarihi: 06.07.2022 J Turk Soc Intens Care 2022;20(1):99-107

Amaç:

Toraks bilgisayarlı tomografisi (T-BT) koronavirüs hastalığı-2019 (COVID-19) tanısında yüksek duyarlılığa sahip olmasına rağmen viral pnömoni ile uyumlu görüntülerde COVID-19 için spesifik bir tutulum tipi veya bölgesi henüz belirlenmemiştir. Bu çalışmada, COVID-19 hastalarında T-BT’de tutulum derecesi ile mortalite arasındaki ilişkinin belirlenmesi amaçlandı.

Gereç ve Yöntem:

Bu çalışmaya yoğun bakım ünitesine yatırılan 115 COVID-19 hastası dahil edildi. Elde edilen T-BT’ler, T-BT şiddet skorlama sistemine göre değerlendirildi. Hastalar mortalite ve sağkalım grubu olarak iki gruba ayrıldılar. İki grup yaş ve cinsiyet, anormal T-BT bulgularının varlığı ve lokalizasyonu ve toplam BT skoru açısından karşılaştırıldı.

Bulgular:

Toplam BT skoru, mortalite grubunda sağ kalım grubuna göre anlamlı derecede daha yüksekti (10,88±5,67’ye karşı 8,53±4,89, p=0,048). T-BT taramasında bilateral tutulum mortalite grubunda anlamlı olarak daha yüksek bulundu.

Sonuç:

Toplam BT skorunun kritik COVID-19 hastalarında sağ kalımı belirlemede prediktif değeri vardır. Hastalığın erken döneminde yapılan T-BT taramalarında bilateral tutulum ve toplam BT skorunun ≥10 olması COVID-19 hastalarında mortalite göstergesi olabilir.

Anahtar Kelimeler: COVID-19, bilgisayarlı toraks tomografisi, mortalite, yoğun bakım

Tam Metin (İngilizce)