Özgün Araştırma

Basınç Yaralarının Sıklığı ve Kök Neden Analizi: Nöroloji Yoğun Bakım Örneği

10.4274/tybd.galenos.2022.81894

  • Hatice Esen
  • Cem Özbek

Gönderim Tarihi: 12.09.2022 Kabul Tarihi: 25.10.2022 J Turk Soc Intens Care 2023;21(2):127-139

Amaç:

Bu çalışmada hastanemiz nöroloji yoğun bakım ünitesinde (NYBÜ) yatan hastalarda basınç yarası (BY) sıklığı ve nedenlerinin belirlenmesi amaçlandı.

Gereç ve Yöntem:

Kesitsel ve tanımlayıcı olarak planlanan bu çalışma bir eğitim ve araştırma hastanesi NYBÜ’de gerçekleştirildi. Araştırmanın evrenini 338 hasta oluşturmuş olup, 1 Ocak 2020 ile 31 Aralık 2020 arasındaki çalışma dönemini içeren veriler hastane bilgi yönetim sisteminden elde edildi.

Bulgular:

Üç yüz otuz sekiz hastanın çoğunluğu (%54,4) erkek olup, hastaların yaş ortalaması 68,44±15,5 idi. Hastaların çoğunluğunun BY gelişimine katkıda bulunabilecek komorbiditeye bulunmaktaydı. BY prevalansı ilk başta %15,4 idi, ancak 11 hastanın BY’nin NYBÜ’ye kabul edilmeden önce geliştiği ve herhangi bir evre ilerlemesi olmadığı tespit edildiğinden, BY nihai prevalansı %12,1 olarak belirlendi (n=41).

Sonuç:

NYBÜ’deki hastalar BY açısından yüksek risk altında olduğu için, hastaların BY açısından taburcu olana kadar yakın takip gerekliliği unutulmamalı, hemşirelerin uygun hemşirelik bakımının sunulabilmesi için güncel kılavuzlar hakkında bilgilendirilmesi gerekmektedir.

Anahtar Kelimeler: Yoğun bakım ünitesi, hemşirelik bakımı, basınç yarası, kök neden analizi

Tam Metin (İngilizce)