Özgün Araştırma

Asit-baz Bozukluklarına Stewart Yaklaşımı: Güçlü İyon Farkı Yoğun Bakım Mortalitesini Etkiler mi?

10.4274/tybd.galenos.2022.83007

  • Furkan Tontu
  • Sinan Aşar
  • Beyza Ören Bilgin
  • Güneş Özlem Yıldız
  • Kübra Arslan Tontu
  • Zafer Çukurova

Gönderim Tarihi: 27.02.2022 Kabul Tarihi: 09.06.2022 J Turk Soc Intens Care 2023;21(1):25-32

Amaç:

Yoğun bakım ünitesi (YBÜ) hastalarında elektrolit ve asit-baz bozukluklarının tanı ve tedavisi kritik öneme sahiptir. Asit-baz bozukluklarını açıklamada Stewart yaklaşımının önemi bilinmektedir. Bu yaklaşıma göre tanımlanmış çeşitli parametreler vardır. Bu çalışmanın amacı, Stewart’ın yaklaşımına göre hesaplanan klorür etki (ClEffect), sodyum etki (NaEffect), sodyum-klorür etki (Na-ClEffect) güçlü iyon farkı (SIDnl), Cl/Na oranı değerlerinin YBÜ mortalitesi üzerindeki etkilerini değerlendirmektir.

Gereç ve Yöntem:

Bilgisayar destekli karar destek sistemine Na, Cl, K, standart baz fazlalığı (SBE), pH değerleri kaydedilen ve sisteme tanımlı formüller aracılığıyla SID, NaEffect, ClEffect, Na-ClEffect, Akut Fizyoloji ve Kronik Sağlık Değerlendirmesi-II (APACHE-II) ve Sıralı Organ Yetmezliği Değerlendirmesi (SOFA) skorları hesaplanan 2.000 hasta bu çalışmaya dahil edilmiştir. ClEffect, NaEffect, Na-ClEffect, SIDnl, Cl/Na oranı değerleri multivariable lojistik regresyon modeli ile YBÜ mortalitesi açısından değerlendirildi.

Bulgular:

Anormal SIDnl aralıkları (SIDnl <30 veya SIDnl ≥43), ölen hastalarda hayatta kalanlara göre anlamlı olarak yüksekti (p=0,026). ClEffect, NaEffect, Na-ClEffect, Cl/Na oranı ve bunların anormal aralıkları, hayatta kalan ve ölen hastalarda benzerdi. Multivariable lojistik regresyon modelinde, ölüm olasılığı APACHE-II ≥26, SOFA >7 ve SIDnl <30 veya SIDnl ≥43 olan hastalarda sırasıyla 3,5 kat (2,9-4,3), 1,7 kat (1,4-2,1) ve 1,2 kat (1,0-1,5) artmış olarak bulundu (p<0,001, p<0,001, p=0,041).

Sonuç:

SIDnl, YBÜ mortalitesi ile ilişkili iken, pH, SBE, ClEffect, NaEffect, Na-ClEffect ve Cl/Na oranı değildir. Stewart yaklaşımının bağımsız değişkenlerinden biri olan SIDnl, kan gazı değerlendirmelerinde önemli bir parametredir.

Anahtar Kelimeler: Asit-baz, güçlü iyon farkı, sodyum, klorür, baz açığı, yoğun bakım ünitesi, mortalite

Tam Metin (İngilizce)