Özgün Araştırma

Ağır Pnömonili COVİD-19 Hastalarında ABH Gelişimi Tahmin Edilebilir mi?

10.4274/tybd.galenos.2022.05025

  • Rabia Sarı Küçük
  • Asime Ay
  • Esra Dağlı
  • Rabia Gülsüm Aydın
  • Namigar Turgut

Gönderim Tarihi: 27.01.2022 Kabul Tarihi: 20.04.2022 J Turk Soc Intens Care 2022;20(1):71-80

Amaç:

Koronavirüs hastalığı-2019 (COVİD-19) ciddi solunum yolu hastalığı, glomerüler disfonksiyon ve akut tübüler nekroza neden olabilir. Laktat dehidrogenaz (LDH), C-reaktif protein (CRP), D-dimer, lenfopeni ve artmış nötrofil/lenfosit oranı (NLO), platelet/lenfosit oranının (PLO) kötü prognoz ile ilişkili olduğu bilinmektedir. Bu çalışmada bu mediyatörlerin akut böbrek hasarı (ABH) gelişimi üzerindeki etkilerini araştırmayı amaçladık.

Gereç ve Yöntem:

Bu retrospektif çalışmaya COVİD-19 tanısı almış, şiddetli pnömoni gelişen hastalar dahil edildi. Üç alt grup oluşturuldu: Grup 1- yoğun bakım ünitesine (YBÜ) yatışta veya takipte ABH gelişen hastalar, grup 2- ABH olmayanlar, grup 3- kronik böbrek yetmezliği zemininde ABH gelişen hastalar. Demografik veriler, komorbiditeler, laktat, LDH, CRP, D-dimer, NLO, PLO değerleri ve mortalite kaydedildi ve karşılaştırıldı.

Bulgular:

İki yüz elli altı hasta değerlendirildi. YBÜ öncesi grup 2’de D-dimer seviyeleri grup 3’ten anlamlı derecede düşüktü. Grup 2’de son gün D-dimer seviyeleri grup 3 ve grup 1’den anlamlı derecede düşüktü. Giriş LDH değerleri grup 1’de grup 2 ve grup 3’e göre daha yüksekti. Son gün LDH değerleri grup 1’de grup 2’ye göre daha yüksekti. Altıncı günde NLR değerleri grup 3’te grup 2’ye göre daha yüksekti. Grup 1’de son gün PLR değerleri grup 2’ye göre daha düşüktü. Diğer zamanlarda D-dimer, LDH, NLO ve PLO seviyeleri açısından gruplar arasında anlamlı bir fark yoktu.

Sonuç:

ABH riskini belirlemede laboratuvar bulgularının katkısı açıklığa kavuşturulmamıştır

Anahtar Kelimeler: COVİD-19, ağır pnömoni, akut böbrek hasarı

Tam Metin (İngilizce)