Özgün Araştırma

Akut Zehirlenme Nedeniyle Mekanik Ventilasyon Uygulanan Hastaların Karakteristik Özellikleri ve Sonuçları

10.4274/Tybdd.35229

  • Mehmet Ali Erdoğan
  • Mustafa Said
  • Aydoğan Ülkü Özgül
  • Muharrem Uçar
  • Cemil Çolak
  • Ender Gedik
  • Türkan Togal
  • Mahmut Durmus

Gönderim Tarihi: 25.06.2013 Kabul Tarihi: 02.08.2013 J Turk Soc Intens Care 2013;11(2):54-59

Amaç:

Zehirlenme, yoğun bakımünitelerine (YBÜ) kabulün önemli bir nedenidir ve yoğun bakımda kalış süresini uzatır. Zehirlenme nedeniyle YBÜ’ye kabul edilen hastalar mekanik ventilasyona (MV) ihtiyaç duyabilirler. Uzamış MV gereksinimi YBÜ’de kalış süresini ve mortaliteyi artırır. Zehirlenme nedeniyle MV uygulanan hastaların özellikleri ve sonuçlarının değerlendirilmesi, klinik yönetimde yararlı olabilir ve hastalar ile ailelerine daha iyi danışmanlık sağlayabilir. Bu geriye dönük çalışmanın amacı zehirlenme nedeniyle YBÜ’ye yatırılan hastaların demografik ve etiyolojik özellikleri ile MV ihtiyacı arasındaki ilişkiyi incelemektir.

Gereç ve Yöntem:

Ocak 2010 - Aralık 2011 tarihleri arasında YBÜ’ye kabul edilen 211 değerlendirildi. Yaş, cinsiyet, zehirlenme oluşumu ile YBÜ’ye kabulüne kadar geçen süre, zehirlenmenin tipi, maruz kalınan toksik ajanlar, alınma yolu, daha önceki zehirlenme öyküsü, başvurudaki bilinç durumu, YBÜ’de kalış süresi, MV ihtiyacı. MV ile ilişkili komplikasyonlar, Glasgow koma skoru ve sonuçları incelendi.

Bulgular:

Değerlendirilen 211 hastanın 143’ü (%67,8) kadındı. Zehirlenmenin en sık nedeni intihar (%87,7) idi ve oral yol ile (%93,4) gerçekleşmişti. Hastaların en çok maruz kaldığı ajanlar ilaçlardı (%74,4). İlaçlarla oluşan zehirlenmenin en sık nedeni antidepresanlar (trisiklik antidepresanlar dahil) (%38,3) idi. MV ihtiyacı hem cinsiyet (p=0,04), hem de alınma yolu ile anlamlı şekilde ilişkiliydi. MV ihtiyacı zehirlenmenin tipi (p=0,01) ve toksik ajanlar (p<0,001) ile de anlamlı şekilde ilişkiliydi. İlaçlarla zehirlenme ile cinsiyet (p=0,002) ve zehirlenme tipi ile cinsiyet (p=0,006) arasında oldukça güçlü bir ilişki vardı.

Sonuç:

Bu çalışmada MV ihtiyacı ile cinsiyet, zehirlenmenin tipi, toksik ajanlar, alınma yolu ve YBÜ’de kalış süresi arasında anlamlı bir ilişki olduğu gösterildi. MV ihtiyacı ventilatöre bağlı komplikasyonların sıklığı ve daha uzun süre YBÜ’de yatışı ile ilişkili olarak kötü prognoza öncülük edebilir.

Anahtar Kelimeler: Zehirlenme, Yogun bakim, Mekanik ventilasyon, Toksikoloji