Diğer

2022 Konu Dizini

J Turk Soc Intens Care 2022;20(4):0-0

16S rRNA/16S rRNA1*suppl (81)
Adölesan/Adolescent102
Ağır pnömoni/Severe pneumonia1*suppl (71)
Ahlaki sıkıntı/Moral distress110
Akut böbrek hasarı/Acute kidney injury1*suppl (71)
Akut solunum sıkıntısı sendromu/Acute respiratory distress syndrome1*suppl (108), 1*suppl (126)
Analjezi/Analgesia172
Anket/Questionnaire172
Anksiyete/Anxiety1*suppl (31)
Anti-enflamatuvar/Anti-inflammatory79
Antibiyotik direnci/Antibiotic resistance25, 38
Antihipertansif tedavi/Antihypertensive treatments161
APACHE-II skoru/Acute physiology and chronic health evaluation-II score93
Astaksantin/Astaxanthin79
Aşı/Vaccine61
Atıf/Citation220
Beslenme tüpünden ilaç uygulama/Medication administration via feeding tube1
Beta bloker/Beta blocker161
Bibliyometri/Bibliometrics220
Bilgisayarlı toraks tomografisi/Thoracic computed tomography1*suppl (99)
BT/CT1*suppl (39)
Cerrahi yoğun bakım/Surgical intensive care193
COVID-19 pnömonisi/COVID-19 pneumonia1*suppl (48)
COVID-19/COVID-1961, 1*suppl (31), 1*suppl (99)
COVİD-19 pandemisi/COVID-19 pandemic148
COVİD-19/COVID-191*suppl (14), 1*suppl (39), 1*suppl (62), 1*suppl (71), 1*suppl (91), 1*suppl (126), 1*suppl (135), 165
Creutzfeldt-Jakob hastalığı/Creutzfeldt-Jakob disease61
Çevresel stresör/Environmental stressor193
Çocuk yoğun bakım/Pediatric intensive care17, 102
Çok yaşlı/Very elderly9
Çoklu ilaç direnci/Extensively drug-resistant1*suppl (1)
D vitamini eksikliği/Vitamin D deficiency65
Deksametazon/Dexamethasone79
Deliryum/Delirium1*suppl (7)
Direnç/Resistance44
Diyabetik ketoasidoz/Diabetic ketoacidosis106
Doğru eldiven kullanma/Correct glove usage116
ECMO/ECMO238
Ekstrakorporeal membran oksijenasyonu/Extra-corporeal membrane oxygenation165
Eldiven kullanma/Glove usage116
Enfeksiyon/Infection186
Enfeksiyon/Infections138
Entübasyon/Intubation1*suppl (108)
Erektör spina alan bloğu/Erector spinal plane51
Eritrosit dağılım genişliği/Erythrocyte distribution width1*suppl (48)
Erken rehabilitasyon/Early rehabilitation165
Fenitoin/Phenytoin201
Fenotip/Phenotype1*suppl (126)
Fiberoptik bronkoskopi/Fiberoptic bronchoscopy214
Fibroblast büyüme faktörü 21/Fibroblast growth factor 21132
Gerekli eldiven kullanma/Necessary glove usage116
Hasta bakım paketi/Patient care bundle138
Hasta bakım planlaması/Patient care planning1*suppl (117)
Hastane enfeksiyonu/Hospital infection44
Havayolu yönetimi/Airway management110
Hemşirelik/Nursing230
Hızlı müdahale ekibi/Rapid response team124
Hipofosfatemi/Hypophosphatemia72
Hukuk/Legal issues1*suppl (55)
İdentifikasyon/Identification1*suppl (81)
İleri yaşlı/Oldest-old51
İnme/Stroke56
Jejunum/Jejunum1
Kalça kırığı/Hip fracture1*suppl (7)
Kalsiyum kanal blokeri/Calcium channel blocker161
Kanser/Cancer31
Kanül/Cannula238
Karaciğer/Liver79
Kardiyojenik şok/Cardiogenic shock161
Kardiyomiyopati/Cardiomyopathy65
Kırmızı kan hücresi dağılım genişliği/Red blood cell distribution width86
Klinik beslenme ekibi/Clinical nutrition team72
Klinik eczacılık/Clinical pharmacy1
Klinik karar verme/Clinical decision making230
Ko-enfeksiyon/Co-infection1*suppl (62)
Kolşisin/Colchicine102
Komplikasyon/Complication17
Konvelesan plazma/Convalescent plasma1*suppl (135)
Koronavirüs/Coronavirus1*suppl (108)
Kot fraktürü/Rib fracture51
Legionella spp./Legionella spp.1*suppl (81)
Levetirasetam/Levetiracetam201
Malnütrisyon/Malnutrition1*suppl (7)
Mavi kod/Code blue124
Mekanik ventilasyon/Mechanical ventilation1*suppl (126)
Mekanik ventilatör/Mechanical ventilator1*suppl (14)
Metabolik/Metabolic1*suppl (39)
Mortalite/Mortality9,17, 1*suppl (7), 1*suppl (14), 1*suppl (48), 1*suppl (62), 1*suppl (91), 1*suppl (99), 1*suppl (135), 106, 124, 132, 148, 207, 214
Mukormikoz/Mucormycosis106
Nozokomiyal enfeksiyon/Nosocomial infections186
Nöbet/Seizure201
Nütrisyon/Nutrition220
Oksijen tedavisi/Oxygen therapy1*suppl (91)
Onkolojik cerrahi/Oncological surgery193
Ölen kritik hasta/Deceased critically ill patient1*suppl (1)
Patojen/Pathogen1*suppl (81)
Pnömoni/Pneumonia1*suppl (91)
Post-pilorik beslenme/Post-pyloric feding1
Prediktör/Predictor124
Prion proteini/Prion protein61
Problem/Problem238
Prognostik beslenme indeksi/Prognostic nutritional 
index1*suppl (7)
Prognoz/Prognosis31
Raşitizm/Rickets65
Rejyonel analjezi/Regional analgesia172
Sağlık çalışanları/Health workers1*suppl (31)
Sağlık hizmetleri ile ilişkili enfeksiyonlar/Nosocomial infections38
Santral venöz kateter/Central venous catheters138
SARS-CoV-2/SARS-CoV-21*suppl (135)
Sekonder bakteriyel enfeksiyon/Secondary bacterial infection1*suppl (108)
Sekonder kan dolaşım enfeksiyonu/Secondary blood stream infections38
Sepsis/Sepsis9, 1*suppl (1), 86, 132,  
Septik şok/Septic shock9, 86
Sinüs ven trombozu/Sinus vein thrombosis56
Skorlama sistemleri/Scoring systems207
Solunum bakımı/Respiratory care110
Solunum yetmezliği/Respiratory failure1*suppl (91)
Stres/Stress1*suppl (31)
Stresör algısı/Stressor perception193
SWIFT skoru/SWIFT score93
Şefkat yorgunluğu/Compassion fatigue110
Tele-tıp/Tele-medicine1*suppl (55)
Tele-YBÜ/Tele-ICU1*suppl (55)
Terminal bakım/Terminal care1*suppl (117)
Tıbbi acil ekibi/Medical emergency team124
Travma/Trauma51, 201, 207
Uygulamalı eğitim/Education in practice110
Uzaktan erişim/Remote access1*suppl (55)
Üriner kateter/Urinary catheterization186
Üriner sistem enfeksiyonu/Urinary tract infection25
Vasküler/Vascular238
Ventilasyon/Ventilation1*suppl (91)
VRE/VRE44
Yaşam sonu bakım planlaması/Advanced care 
planning1*suppl (117)
Yaşam sonu bakım/End-of-life care230
Yaşlılık/Elderly9
Yeniden başvuru/Readmission93
Yeniden beslenme sendromu/Refeeding syndrome72
Yersiz tedaviler/Inappropriate treatments1*suppl (117)
Yoğun bakım üniteleri/Intensive care units 1*suppl (117), 110
Yoğun bakım ünitesi/Intensive care unit25, 31, 51, 1*suppl (1), 1*suppl (14), 1*suppl (62), 1*suppl (135), 86, 116, 148, 186, 207
Yoğun bakım ünitesi/Intensive care units138
Yoğun bakım/Critical care214
Yoğun bakım/Intensive care 56, 1*suppl (55), 1*suppl (99),
 93, 154, 172
Yoğun bakım/Intensive care unit1*suppl (48)
Yutma bozuklukları/Deglutition disorders154
Yutma güçlüğü/Dysphagia154
Yutma/Deglutition154
Yüksek akım nazal kanül oksijenizasyon/High flow nasal cannula oxygenation17
Yüksek akımlı nazal oksijen/High flow nasal oxygen1*suppl (14)
Zehirlenme/Intoxication102, 161