Orijinal Makale

Zehirlenme Olgularında Acil Servisten Yoğun Bakım Ünitesine Kabul Süresinin Sonuçlara Etkisi

10.4274/Tybdd.02996

  • Almila Gülsün Pamuk
  • Aysun Ankay Yılbaş
  • Murat İzgi
  • Seda Banu Akıncı
  • Ülkü Aypar

Gönderim Tarihi: 23.12.2012 Kabul Tarihi: 01.04.2013 J Turk Soc Intens Care 2013;11(1):1-5

Amaç:

Zehirlenme hastalarında acil servisten yoğun bakım ünitesine (YBÜ) kabul süresinin mortaliteye, YBÜ’de ve hastanede yatış sürelerine etkisini incelemeyi amaçladık.

Gereç ve Yöntem:

Geriye dönük dosya taraması ile 129 hasta incelendi. Hastalar acil servisten YBÜ’ye kabul süresine göre iki gruba ( ≤2 saat= Grup I, >2 saat= Grup II) ayrıldı. Hastaların demografik ve klinik özellikleri kaydedildi.

Bulgular:

Yaş ortalaması 30,48±13,57 yıl olan hastaların 84’ü kadın, 45’i erkekti. En sık zehirlenme nedenleri trisiklik antidepresanlar (%34,5), parasetamol (%17,4) ve karbon monoksit (%11,6) idi. Hastaların %26,8’inin acil servise gelişlerinde Glasgow Koma Skoru (GKS) 8 veya altındaydı. Hastaların 44’ü (%37,9) 2 saat ve daha kısa sürede, 85’i (%62,1) ise 2 saatten daha uzun sürede acilden YBÜ’ye kabul edilmişti. Her iki grup demografik veriler, zehirlenme nedenleri ve acil servise başvuru süreleri açısından benzer bulundu. 2 saat ve daha kısa sürede YBÜ’ye alınan hastalarla, acil servisten YBÜ’ye kabul süresi 2 saatten uzun süren hastalar arasında entübasyon süresi, YBÜ’de ve hastanede yatış süresi ve mortalite açısından istatistiksel olarak anlamlı fark bulunamadı. Yoğun bakım mortalitesine anlamlı etkisi olan tek parametre acil servise geliş GKS idi (p<0,05).

Sonuç:

Çalışmamızda zehirlenmelerde acil servisten YBÜ’ye erken kabulün (≤2 saat) hasta sonuçlarını değiştirmediği görüldü. Mortaliteye etki eden tek anlamlı parametre acil servise geliş GKS olarak bulundu.

Anahtar Kelimeler: Yogun bakim ünitesi, acil servis, zehirlenme, mortalite, morbidite