Özgün Araştırma

Yoğunbakımda Tedavi Edilen Kanser Hastalarının Prognozunun Değerlendirilmesi

10.4274/tybd.galenos.2020.74745

  • Gökhan Kılınç
  • Simay Serin
  • Hülya Sungurtekin

Gönderim Tarihi: 16.04.2020 Kabul Tarihi: 21.09.2020 J Turk Soc Intens Care 0;0(0):0-0 [e-Pub]

Amaç:

Tanı ve tedavi seçeneklerinin artmasıyla kanser vakalarının sayısı ve ortalama yaşam beklentisi artmaktadır. Bu artış kanser hastaları için yoğun bakım ünitesine (YBÜ) duyulan ihtiyacı beraberinde getirmektedir. Bu çalışmada kanser hastalarının YBÜ’ne yatış risk faktörleri, yoğun bakım prognozu, ölüm oranları, mortaliteyi etkileyen risk faktörleri ve hasta başına maliyeti araştırmak amaçlanmıştır.

Gereç ve Yöntem:

Bu çalışmada XXXX Üniversitesi Tıp Fakültesi Anesteziyoloji Yoğun Bakım Ünitesinde izlenen kanser hastaları ile ilgili değişkenleri analiz ettik. Yoğun bakım prognozu, mortalite oranları, mortaliteyi etkileyen risk faktörleri ve hasta başına maliyet gibi değişkenler analiz edildi. XXX Üniversitesi Tıp Fakültesi Anestezi ve Reanimasyon Anabilim Dalı’na iki yıl süre ile başvuran katı veya sistemik malignitesi olan 251 hastanın yoğun bakım hasta dosyaları, epikriz raporları ve takip belgeleri incelendi.

Bulgular:

En sık başvuru nedeni solunum yetersizliği % 63,34 (n = 159), bunu sepsis % 16,33 (n = 41) ve kalp durması% 5,17 (n = 13) idi. Hastaların kanser evrelemesine göre % 58,5’i (n = 147) Evre 4, % 16,3’ü (n = 41) Evre 3 olarak sınıflandırıldı. Yoğun bakımda hasta başına günlük maliyet 186,86 TL-4407,39 TL ve ortalama maliyet 1628,49 ± 524,12 TL’dir. Bu kanser hastalarının mortalite oranı% 89.2 idi.

Sonuç:

Kanser hastasının çoğu yüksek yoğun bakım giderleri ile yoğun bakımda ex oldu. Hastalar yoğun bakım ünitesine kabul için değerlendirildiğinde, hastanın birincil hekimi ve yoğun bakım doktoru, terminal olup olmadıkları ve onlara palyatif bakım verilmesi gerekip gerekmediği konusunda fikir birliğine varmalıdır.