Özgün Araştırma

Yoğun Bakımda Normokalorik veya Hipokalorik Nütrisyonun Renal Fonksiyonlar ve Hasta Sonlanımı Üzerine Etkileri

10.4274/tybd.galenos.2020.15045

  • Ahmet Oğuzhan Küçük
  • Mehtap Pehlivanlar Küçük
  • Hülya Ulusoy

Gönderim Tarihi: 11.09.2019 Kabul Tarihi: 07.03.2020 J Turk Soc Intens Care 0;0(0):0-0 [e-Pub]

Amaç:

Yoğun bakımda güncel veriler, hastaların enerji ihtiyacının en azından %70-100’ünün karşılanması yönünde öneri sunarken, hipokalorik nütrisyonun (HN) hasta sonuçları üzerine olan etkileri sorgulanmaktadır. Çalışmamızın amacı normokalorik veya HN sağlanan hastalarda özellikle renal replasman ihtiyacı ve diğer organ yetmezlikleri ile hasta sonlanımları arasındaki ilişkiyi ortaya koymaktır.

Gereç ve Yöntem:

Yoğun bakım ünitesi’nde 2003-2012 yılları arasında takip edilmiş hasta kayıtları retrospektif incelenmiştir. Normokalorik nütrisyon (NN) grubu; günlük enerji gereksiniminin %70 ile %110’una ulaşılan hastalar, HN grubu ise; günlük enerji gereksiniminin <%70’inin altında kalınan hastalar olarak belirlenmiştir. Hasta verileri 14 gün süre ile kaydedilmiştir.

Bulgular:

Toplam 1955 hastanın verileri gözden geçirilerek NN grubuna 92 hasta, HN grubuna 199 hasta dahil edilmiştir. Gruplar takipte organ yetmezliği skoruna göre değerlendirildiğinde NB grubunda Sıralı Organ Yetmezliği Değerlendirmesi skorunda ilk güne göre anlamlı değişiklik saptanmazken (p>0,05), HN grubunda ise yatış gününe göre belirgin düşüş olduğu görülmüştür (p<0,005). NN grubunda 19 (%20,7) hastada renal replasman tedavisi ihtiyacı duyulurken, HN grubunda ise 35 (%17,6) hastaya renal replasman uygulanmıştır (p= 0,643). HN grubunda RIFLE Evre-3 gün sayısı 460 (%25) iken NN) grubunda 157 (%15.1) gün olarak saptanmıştır (p<0.001). Yoğun bakımda kalış süresi NN grubunda 16,88±10,88 gün iken HN grubunda 11,42±9,11 gün olarak bulunmuştur (p<0,001). Yoğun bakım mortalitesi ve 28. gün mortaliteleri açısından her iki grupta anlamlı bir farklılık gözlenmemiştir (p>0,05).

Sonuç:

Yoğun bakımda takipli kritik hastalarda normokalorik ve hipokalorik nutrisyon arasında renal replasman ihtiyacı arasında fark saptanmamıştır. Yoğun bakım yatış süresi hipokalorik grupta daha az olsa da düşük kalori alımı ile 28. gün ve hastane mortalitesi arasında anlamlı fark saptanmamıştır. Halen bu konuda prospektif, randomize kontrollü çalışma ihtiyacının olduğu aşikardır.

Anahtar Kelimeler: Hipokalorik nütrisyon, kritik hastalık, normokalorik nütrisyon, nütrisyon, sonlanım