Özgün Araştırma

Yoğun Bakımda Kullandığımız Tidal Volümler Koruyucu Akciğer Ventilasyonuna Uygun mu? Eğitim ile Uygunluk Sağlanabilir mi?

10.4274/tybd.galenos.2019.43434

  • Pınar Küçükdemirci Kaya
  • Halil Erkan Sayan
  • Murad Kaya
  • Nermin Kelebek Girgin

Gönderim Tarihi: 20.12.2018 Kabul Tarihi: 20.08.2019 J Turk Soc Intens Care 0;0(0):0-0 [e-Pub]

Amaç:

Günümüzde invaziv mekanik ventilasyonla(İMV) ilişkili akciğer hasarını önlemek için düşük tidal volüm(VT) ile koruyucu akciğer ventilasyonu(KAV) önerilmektedir. Çalışmamızda İMV uygulanan kritik hastalarda VT/ideal vücut ağırlığı(İVA) değerlerinin KAV için önerilen değerlere(6-8 mL/kg) uygun olup olmadığını, yüksek VT uygulanma riski olan hastaları, KAV ilkeleri ile ilgili bilgilendirme ve uygulanan kısa bir testin KAV’a uygun IMV’ye katkısının olup olmadığını bulmayı amaçladık.

Gereç ve Yöntem:

Çalışmamız Bursa’daki 3 hastanenin yoğun bakımında nokta-prevalans çalışması olarak planlandı. İMV uygulanan, 18 yaşından büyük ve ARDS tanısı olmayan hastalar çalışmaya alındı. Hastaların demografik verileri ve İMV parametreleri kaydedildi. Takiben İMV parametrelerini ayarlayan hekimlere KAV ilkelerini içeren bir test yapıldı ve İVA’ya göre uygulanması gereken VT değerleri gösterildi. 24 saat sonra ventilatör parametreleri tekrar kaydedildi. Vücut kitle indeksleri(VKİ), uygulanan ortalama tidalvolüm [VTort=dakikavolümü=MV/Solunumsayısı(RR)] ve İVA’ya göre Vort.(Vort/İVA) değerleri hesaplandı.

Bulgular:

Çalışmaya 56 hasta alındı. Hastalar 65.43±18.87(ort.±SD) yaşında olup %58.9 (n=33)’u erkekti. Vücut kitle indeksleri 27.84±7.0 olan hastalarda en sık kullanılan ventilasyon modu SIMV(%75) idi. Ortalama VT:549.32±151.00mL(9.31±3.07mL/kgİVA) saptandı. Vort/İVA’ya göre kadın cinsiyet(10.77±2.74mL/kg) ve VKI≥30(10.82±3.80mL/kg) olmasının erkek(8.31±2.91 mL/ kg) ve VKİ<30(8.67±2.47 mL/kg) olmasına göre yüksek VT ile ventilasyon için risk faktörü olduğu belirlendi (sırasıyla p=0.002,p=0.015). İlk ölçümlerden sonra KAV ilkelerinin sorulduğu testin uygulanmasını ve İVA’ya göre uygulanması gereken VT değerlerinin gösterilmesini takiben yapılan 2. ölçümde VTort./İVA (8.81±3.49 mL/kg)’ların anlamlı olarak düştüğü saptandı(p=0.026).

Sonuç:

Çalışmamızda VTort/İVA değerlerinin, KAV için önerilen 6-8mL/kg’ın üzerinde olduğu saptandı. Kadın ve VKİ≥30 olan hastaların yüksek VT ventilasyonu ile ilişkili olduğu, İMV parametrelerini ayarlayan hekimlere KAV ilkelerini içeren bir değerlendirme testinin yapılmasının ve İVA’ya göre uygulanması gereken VT değerlerinin gösterilmesinin KAV’a uygun VT’ler ile ventile edilen hasta sayısını artırdığı görüldü.

Anahtar Kelimeler: Koruyucu akciğer ventilasyonu, kritik hasta, mekanik ventilasyon, yoğun bakım