Özgün Araştırma

Yoğun Bakımda Şiddetli COVID-19 Pnömonili Hastalarda, Toraks Ultrason ve Toraks Bilgisayarlı Tomografi Skorlamaları Arasındaki Korelasyonun Değerlendirilmesi

10.4274/tybd.galenos.2021.41736

  • Ayşe Vahapoğlu
  • Döndü Genç Moralar
  • Ferhat Çengel
  • Zuhal Çavuş
  • Ülkü Aygen Türkmen

Gönderim Tarihi: 19.10.2020 Kabul Tarihi: 20.01.2021 J Turk Soc Intens Care 0;0(0):0-0 [e-Pub]

Amaç:

Coronavirus Disease 19 (COVID-19 ) pandemisi, yüksek enfeksiyon oranı ve artan mortalite nedeniyle kısa sürede küresel bir sağlık sorunu haline gelmiştir. Yoğun bakımda takip edilen COVID-19 pnömonili hastaların sık sık toraks computed tomography ( CT ) çekilmesi ve transferi mümkün olmadığından,günümüzde teşhis ve takiplerinin lung ultrasound (LUS) ile yapılması büyük avantaj sağlamaktadır.Çalışmamızda,yoğun bakımda yatan, şiddetli COVID-19 pnömonili hastaların,toraks CT skoru ile LUS skoru arasındaki korelasyonu değerlendirip,mortalite ile ilişkisini saptamayı amaçladık.

Gereç ve Yöntem:

Çalışmada COVID-19 pnömoni tanısı ile yoğun bakıma yatışı yapılan, başlangıç toraks CT tetkiki bulunan ve yoğun bakım yatışında LUS yapılan hastalar dahil edildi. Hastaların demografik özellikleri, klinik parametreleri, prognozu, toraks CT ve LUS skorlarları, prospektif olarak kaydedildi. Hayatta kalan hastalar ile ex olan hastaların özellikleri kıyaslandı.

Bulgular:

Çalışmaya alınan 29 hastanın, yaş ortalaması 61.93±14.21, erkek / kadın oranı 18/11 (%62.1/%37.9) tesbit edildi. Toraks CT skoru ile LUS skoru arasında güçlü pozitif bir korelasyon saptandı (r=0.964; p<0.001). Sağ kalanların toraks CT skoru 15.5±2.7, LUS skoru 27.3±4.9; Ex olanların toraks CT skoru 14.1±3.4, LUS skoru 25.6±5.8 olup iki grup arasında anlamlı fark saptanamadı.

Sonuç:

Yoğun bakıma yatışı yapılan, şiddetli COVID-19 pnömonili hastaların toraks CT skoru ile LUS skoru arasında güçlü pozitif bir korelasyon saptanmıştır. Bu sonuç yoğun bakım şartlarında teşhis ve takipte,görüntüleme gereken hastalarda LUS’un kolaylıkla tercih edilebileceğini göstermektedir. Ne toraks CT ne de LUS skoru ile COVID-19 pnömonili hastaların mortalitesi predikte edilememiştir.

Anahtar Kelimeler: COVID-19 pnömoni, yoğun bakım, akciğer ultrasonu, bilgisayarlı tomografi