Özgün Araştırma

Yoğun Bakım Ünitesinde Uzun Yatış Süresi (≥90 Gün): Predispozan Faktörlerin ve Sonuçların Retrospektif Analizi

10.4274/tybd.galenos.2021.58077

  • Ökkeş Hakan Miniksar
  • Hamit Sirri Keten

Gönderim Tarihi: 26.09.2020 Kabul Tarihi: 20.01.2021 J Turk Soc Intens Care 0;0(0):0-0 [e-Pub]

Amaç:

Bu çalışmada yoğun bakımda çok uzun süre (≥90 gün) yatan hastaların klinik özelliklerini ve sonuçlarını saptayarak yoğun bakımda kalma sürelerini etkileyen faktörlerin belirlenmesi amaçlandı.

Gereç ve Yöntem:

Çalışmada Ocak 2015 ve Aralık 2018 tarihleri arasında yoğun bakımda 90 gün ve üzeri yatan (n:98) hastaların dosyaları retrospektif olarak incelendi. Hastaların demografik verileriyle birlikte klinik özellikleri, sonuçları ve uygulanan ileri tedavi ve prosedürler, elektrolit bozuklukları, enfeksiyon özellikleri kayıt edildi. Hastaların yoğun bakımda yatış süresini etkileyen prediktörler regresyon modeli ile belirlendi.

Bulgular:

Hastaların yaş ortalamasının 70.10±18.55 yıl olduğu ve %77.6’sının hayatını kaybettiği belirlendi. Trakeostomi ve peruktan endoskopik gastrostomi işlemi uygulanan hastalarda ortalama yatış süresi anlamlı derecede yüksek bulundu (p<0.001). Hastalarda en sık ventilatör ilişkili pnömoni (%41.82) ve kan dolaşımı enfeksiyonu (%31.67) atakları görüldü. APACHE II skoru, mekanik ventilatör süresi, kan transfüzyonu sayısı ve hipomagnezemi çok değişkenli regresyon modelinde uzun yatış süresini etkileyen prediktörler olarak belirlendi.

Sonuç:

Yoğun bakımda çok uzun süre (≥90 gün) yatan hastalarda; yüksek APACHE II skoru, uzun MV süresi, kan transfüzyonu sayısı ve hipomagnezemi varlığının YB’da uzun yatış süresi için bağımsız risk faktörleri olduğu belirlendi. Bu prediktörlerin daha iyi olası etkilerini göstermek için daha kapsamlı araştırmalar gereklidir.

Anahtar Kelimeler: Yoğun bakım ünitesi, yatış süresi, risk faktörleri